IÓ2 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l81)E EEUW. Melissant (geb. x) Door dit huwelijk werd Cornells Paulus Hoynck van Papendrecht, nogmaals familie van bovengenoemden Cornells Johan Baron Wittert, daar ook de Dierts van Melissant tot de bloedverwanten van genoemden heer Wittert behoorden. Toen dan ook 7 Juni 1895 te ’s Gravenhage de douairière van den laatsten mannelijken Diert van Melissant overleed, be noemde zij tot executeurs van haar testament de neven van wijlen haar man: Mr. Ridder de van der Schueren, raadsheer in het Hof te ’s Gravenhage en Mr. Baron Wittert van Hoog land, wethouder van ’s Gravenhage. en in de opgetogenheid over dit feit kreeg hij van zijn vader een „nieuw rood cleedt met paruick”, welke laatste alleen ƒ6.kostte. Cornells verwoonde in Leiden 500.’sjaars, waar onder zijn kostgeld was begrepen; bovendien betaalde hij aan den professor „wegens de pandecten” ƒ30. per kwartaal, eveneens aan andere professoren 120. ’sjaars en kreeg hij van zijn vader ƒ80.voor „sack- geldt” ’sjaars, waar vermoedelijk nog wel eens iets bij zal zijn gekomen. Toen hij 1 Jan. 1750 candidaat was geworden, kreeg hij van zijn vader en moeder ieder een gouden ducaton en werd hem daarboven nog 52. meegegeven. Den 17 April moest hij promoveeren en werd hem door zijne ouders toegezonden „een magnificq pack cleederen en daar neffens, wegens de costen van de te doene promotie en betalen der collegien ƒ218. Den 20 April 1750 promoveerde hij te Leiden en werd op den 2401 voor den Hove van Holland en op den 25en voor den Hoogen Raad als advocaat geadmitteert. Het blijkt mij niet, dat hij na zijn promotie weder in het ouderlijk huis terugkeerde, maar in ieder geval stichtte hij zichzelf een huisgezin door zijn huwelijk den 20 Oct. 1768 met Mej. Petronella Johanna Diert van Melissant, 1) die den 11 Dec. 1735 was geboren. Haar vader Jan Diert, heer van Melissant (geb. 11 Dec. 1674 overl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 175