1) Berichtboekje van den Haag 17621763. fo 36. EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. 163 16 Dec. 1747) en gehuwd met Catharina van Beeck, woonde sinds 1738 aan de N.zij van de Nobelstraat. Uit het personeel cohier van ’s Gravenhage 1747 blijkt dat zijn qualiteit was: rentenier, dat hij 4 dienst baren hield, voor huishuur was aangeslagen voor 800 verder, dat hij een buitenplaats bezat en er 2 paarden op nahield. Waarschijnlijk door de nabuurschap en ook doordat Mr. H. v. P. in de Nobelstraat meerdere percee- len bezat, bestond er reeds lang vriendschap tusschen beide families en de kennismaking van het jonge paar zal dan ook wel tot de kinderjaren zijn terug te brengen. Den 3oen Sept. '58 gaf de bruidegom een buitenpartij op het eilandje aan den Leidschen dam, waarheen de genoodigden werden vervoerd met het binnenjacht van den Raad van State en waar allen door den bruidegom „magnifiek” werden onthaald. Den 4en October werd nogmaals in de bruidsdagen met hetzelfde jacht een feestelijken tocht ondernomen om „een visite te geven aan den Heer en Mevrouw VanVarick te Leiden”. Op dezen tocht werd de vkoude keuken medegenomen en al varende het middagmaal gebruikt, waarbij tevens een hartelijk glaasje op bruid en bruidegom en den band tus schen de wederzijdsche families werd gedronken. De kapitein van het jacht had ook een goeden dag, daar hij als drinkgeld ƒ10.ontving, terwijl de knechts niet te klagen hadden over de vrijgevigheid der vroolijke gasten. Na hun huwelijk vestigden de jongelui zich in de Nieuw- straat. r) Den 27^11 Januari 1761 gaven zij aldaar een souper naar aanleiding waarvan Mr. H. v. P. Sr. de volgende aanteekening, blijkbaar zeer laat in den nacht nog, in zijn journaal boekte: „Heden hebben wij bij onse jonge luyden in gesel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 176