164 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8I)E EEUW. gisteren avondt is mijn admi- de familiën en de paters een „schap van Campen 2) „geweest op van Melissant, de Roy en van van Wiechem, Somer en Gabriel seer propre soupé (met ons 14) zijnde „alle seer vrolijk geweest en bij den anderen gebleven „(behalve de geestelijken) 3) tot 's nachts half twee.” Op deze aanteekening laat hij den volgenden dag volgen „De vrolijckheijdt van „rabel wel bekoomen.” Hoewel wij er niet bij zijn geweest, kunnen wij toch wel veilig aannemen, dat bij dezen maaltijd ook weer eens ter sprake is gekomen de ellendige toestand, waarin de R. C. armenverpleging in dien tijd verkeerde en tot welks verbetering door pastoor Cley, met opoffering van eigen middelen reeds zooveel was gedaan. De apotheker Theodorus Offerman, lid van het college van kerkmeesteren van de kerk in de Oude Molstraat ijverde in die dagen sterk om zijne mede-kerkmeesteren te bewegen de handen aan het werk te slaan en mid delen te beramen om aan het verlangen van hunnen pastoor te voldoen. Met kracht en nadruk werd door hem gewezen op de noodzakelijkheid om een algemeen R. C. armbestuur alhier op te richten. Hij wees op het voorbeeld Johanna Francisca de Roy gehuwd met Mr. Jan Baptist Theodoor van Eeckhout, had eene dochter Johanna Elisabeth van Eeckhout die huwde met Johannes Cornells Hoynck van Papendrecht, kommandant van de vesting Geertruidenberg. 2) De Van Campen’s waren aan de Diert’s geparenteerd door het huwelijk van Theodore Diert (broeder van de jonge Mevr. H. v. P.) met Jeanne van Campen. s) Wilhelmus van Wichem was van 1746 tot 1768 pater in de Fransche kapel in de Casuariestraat; Gabriel Dunez was van 1767 tot 1790, „sacellanus major” in de Spaansche kapel in het Westeinde. Deze beide paters waren Jezuiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 177