l66 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. Mr. Isaak Johan de Roy. O. Z. Wagenstraat. Bericht- boekje van den Haag 176263 fo. 33. 2) Zie voor verdere inzonderheden Haagsch Jaarboekje 1890. 3) Kroon, p. 353. Het is waarlijk niet te verwonderen dat, Gerard Diert, wien dit plan wel moest toelachen, zijn zwager en intiemen vriend Cornells Hoynck v. P. reeds lang deelgenoot had gemaakt van zijn voornemen om hierin krachtigen steun te verleenen. Cornells Hoynck was er dan ook voor te vinden, mits dat ook hun collega Mr. de Roy J) in de zaak betrokken werd. Die drie goede vrienden zaten hier in 1761 bij elkander, terwijl in 1765 de zaak eindelijk tot uitvoering kwam. Gezamenlijk deden zij dan onderzoek naar de wijze, waarop in andere steden het R. C. armbestuur werd gevoerd en op dien grondslag werd een generaal plan en reglement ontworpen voor de directie van de R. C. armen te ’s Graven- hage, dat, in 23 artikelen vervat, de duidelijkste blijken draagt van hun doorzicht, beleid en zaakkennis, een plan, waarmede de heer Offerman zich geheel kon vereenigen. De zaak kon toen voortgang hebben, want ook de regeering der stad had verklaard, het nieuw op te richten bestuur te zullen toelaten, en te zullen gedoogen, dat er een wees- en armhuis werd gesticht. Wat nu be treft de voorziening in de behoefte aan een lokaal, slaagde men er in om reeds op 12 April 1765 een gebouw tot dat einde aan te koopen, zijnde een dubbel heerenhuis met een tuin, in de Warmoezierstraat, gebouwd in 1731 door den heer Bonifacius van der Haer. Dit huis is het middelste gebouw van het tegenwoordig weeshuis en de koopprijs bedroeg ƒ6350.2) Kroon vermeldt de stichting met een enkel woord als volgt3) Op 6 November 1765 werd door Diert van Melissant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 179