l68 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8I>E EEUW. „It. aan mijn zoon Mr. Cornells Paulus H. v. P. advocaat voor de respectieve Hoven van Justitie alhier in ’s Hage te preligateeren mijn bibliothèque met hetgeen daartoe behoordt; alsmede nogh alle de schilderijen, soo die vast in het paneel staan, als die los hangen in het huijs daarinne ick in de Molenstraadt woone, geene van die uytgezondert.” De weduwe bleef wonen in het huis in de Molenstraat, maar verkocht het volgend jaar reeds de twee huizen in de Nobelstraat. Het grootste aan de zuidzijde werd „met al de behangsels, spiegels en schilderijen boven de deuren” verkocht aan Thomas Izack baron de Larrey, geheimraad, geheim secretaris en requestmeester van Z. D. H. den Heere Prins-erfstadhouder. 1) Het tweede kleinere perceel aan de noordzijde werd den 4cn Mei 1770 verkocht bij het volgend transport2) „Mr. Cornelis Paulus Hoynck van Papendrecht adv. voor de Hoven van Justitie van Holland als executeur van het testament van wijlen Mr. Reynier Hoynck van Papendrecht, procuratie hebbende van Vrouwe Jacoba Magtildis Boot, douairière van Mr. Reynier Hoynck van Papendrecht, ver koopt aan de Juffrouwen Petronella, Margaretha Catharina, Alida, Adriana en Geertruid Elizabeth Vrolijk een huis, erf en tuin met achterhuis, koetshuis, stal en turfschuur alles achter den anderen aan de N.zij van de Nobelstraat van achteren uitkomende in de poort van de Juffrouw Idastraat. Belendingen O. de heerstraat. Z. Mevrouw de la Bassecour. W. voorn, poort, N. de Procureur Alsche, voor 17800.” De stal in de Snoekstraat was reeds in 1753 verkocht bij het volgend transport3): „Otto Frederik van der Spijk, x) Zie voor de Larrey: Colenbrander, De Patriottentijd. I. 84. 347. III. 155. 2I 1 ransportboeken 1770. 4 Mei. 2071. 3oo«. s) Transportboeken 11 Juli 1753. 687. I02zl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 181