EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. 169 8 October 1806. De advokaat H. v. P. belend ten W. en N. een huis aan de Nzij. v. d. Molenstraat. Volgens overdrachtsbrief van 21 April 1752. procureur voor de Hoven van Justitie, procuratie hebbende van mr. Regnerus Bernardus Hoynck van Papendrecht, adv. voor de Hoven van Justitie, gehuwd met Jacoba Magteld Bood, verkoopt aan Jan de Puyt mr. schilder een stal en koetshuis met een tuin daaragter, mitsgaders een tuinhuis daerin staende met een vrijen in en uytgang van den voorsz. tuin aan de N.zijde van de Snoekstraat. Bel. W. de Wed. van Theodorus Diert, N. W. van Kempen O. N. Tierry. Z. de Heerestraat voor 1000.” Den i3en Januari 1779 overleed de weduwe van Mr. Reinier Bernardus H. v. P. en ik vermoed dat de zoon Cornelis met zijn gezin toen het ouderlijk huis in de Molenstraat heeft betrokken, hetgeen uit latere corres pondentie schijnt te blijken. In ieder geval was het in 1806, het jaar van zijn overlijden, nog zijn eigendom i). Maar de politieke omstandigheden werden voor Mr. Cornelis met den dag lastiger. In een Oranjegezind huis houden groot gebracht, moest hij in 1782 ervaren, dat een Oranjegezinde betooging in den Haag als poging tot oproer werd aangemerkt. Langzaam maar zeker verloor Willem V macht en invloed en daarmede aanhang, ook van velen, die hem gezind waren geweest. Langen tijd wist Cornelis zich van de Patriotsche be weging te onthouden, en voornamelijk van het lidmaat schap van „het Haagsche Genootschap” waartoe hij sterk werd aangezocht, „dog wanneer hetselve bij een speciale resolutie van de Staaten van Holland met veel loftuytingen was geapprobeert en in derselver speciale protectie ge nomen” besloot hij deel van dat genootschap te gaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 182