DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. II. „hoe dat in den Hage een scone neringe was van draperie Mem. v. h. Hof v. Holland 1469 Mrt. 14. Toen ik voor den jaargang 1907 dezer Bijdragen en Mededeelingen de bronnen begon te verzamelen voor eene geschiedenis der Haagsche lakenindustrie 1), dacht ik niet, dat mijn oogst zóó rijk zou zijn. Vooral wel niet, omdat de beoefenaars der plaatselijke geschiedenis van die in dustrie eigenlijk nog nooit dan terloops en vaag hadden melding gemaakt. En toch kon ik eene verzameling keuren en andere stukken bijeenbrengen, die het bewijs leverde, niet slechts van het bestaan, maar zelfs van een zeer krachtigen bloei der Haagsche draperye”. Een bloei, die het zelfs mogelijk maakte, dat het handelsproduct der Haagsche drapeniers op de wereldmarkt verscheen. Dit bleek wel is waar slechts uit zeer enkele der gepubliceerde bepalingen 2), maar het was toch af te leiden uit den Bijdr. en Med. 1907, blz. 229350: De Draperye” van den Haag, aangehaald als Drap. I. 2) Drap. I. Bronnen n°. 3 en n°. 22 bijv.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 186