11 in rechten optreden hun zaken in dezen UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. officieren ook weer naar den notaris deden loopen. In 1647 hadden de ritmeesters en kapiteins van de „onge repatrieerde troupes” x) van de Staten van Holland niet kunnen gedaan krijgen, dat hun de rente werd uitbetaald van den achterstand, die hun bij resolutie van 23 Maart 1644 was toegezegd, maar eerst bij obligatie van 1 Juli 1646 was uitbetaald. Dientengevolge hadden zij zelf tegen zeer bezwarende voorwaarden gelden moeten opnemen en nadeelige contracten moeten sluiten, „die haer res pective solliciteurs eenige iaeren herwaerts haer affge- perst hadden.” Tegen deze grijpvogels, die dus blijkbaar misbruik hadden gemaakt van de benarde financieële positie der officieren, zullen zij nu en benoemen een „Directeur” om te behartigen; behalve zijn salaris als advocaat zal hij „voor suyver moeyten” nog per maand 25 gulden' ge nieten (N°. XIX). Een hoog militair was Willem Schouten, „gewesene colonnel in de Bahy de Todos Santos” 2), die den 2 Juni 1626 zijn broeder Hendrik, controleur van de fortificatiën der Staten Generaal, machtigde om van Jacobus Calff, gewezen fiscaal aan de genoemde baai, 500 gulden in ontvangst te nemen. Blijkbaar had de kolonel een deel van zijn garderobe verkocht; in de acte zelf (N°. XX) worden genoemd „een silvere laeckens wambaes, een blauw fluwelen brouck vol silvere passementen geboort, een paar blauwe hosebanden met silvere canten, een rappier met een fijn silver beslach.” Bovendien had de kolonel nog voor 577 gulden aan den directeur Steven Racquet verkocht „een grauwen mantel met grauw fluweel gevoe- dert, een silver ende goutlaeckens wambas, een grauwe 1) Naar Duitschland? 2) De beroemde Allerheiligenbaai, thans alleen Bahia ge noemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 19