190 8. 1461 Mei 30. Leiden antwoordt aan Lubeck en de gem. Hansesteden op hun schrijven: dat de „lakenen gemaket in den Hage in Hollant, die gevoldet, geverwet ende belijstet worden ende die deselve lengte ende brede hebben, die oic van Schotscher. Casteel- scher, inlandscher ende ander wolle gemaket worden, soedat onder den Leydenschen lakenen ende den Hagenschen lakenen cleen differencie ende onderscheyt is, wanneer die zegele ende loden ofgetogen worden, dair de copliden, die de lakenen in DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. noch een statbode van Lubeke mit brieve van der stadt van Luybeke ende van mr. Goeswijn, roerende noch van den Leyd- schen ende Haechschen lakenen differencie daerin te maken, of die steden van der Duytscher Hense souden daerin voirsien, ende die Haechsche lakenen ghenen sleete darwaert over laten hebben. Ende soe dese sake der stede ne'ringe ende welvaren anghinc, wordt den bode zynen cost betaelt Item opten lesten dach van September reysden Floris van Zijl ende Wouter Ysbrantsz ter begeerte van den gerechte tot Antwerpen, alsoe die van Lubeke gescreven hadden an die stede van Leyden ende an die van der Hage, dat sy onderlinge tsamen spreken souden ende een differens ende onderscheit maken in den lakenen, dat men een Leydsche of een Haechsche laken merkelic kennen mocht, dairomme, dat die van der Hage tot Leyden ter dachvairt geweest hadden, maer en conden int onderscheit der lakenen niet eens worden, ende soe dieselve brieve inhilden, wairt, dat wij dat differens ende onderscheit niet eens en conden worden, dat men dan gemachticht senden soude by die olderluyden des gemeenen coopmans, resideerende tot Brugge om by dien te overcomen ende een middel van differencie te vinden; soedat Florijs ende Wouter voirs. tot Antwerpen reysden om mitten alderluyden te spreken op die materie voirs. ende hemluyden een goet onderwijs dairof te doen; ende want die olderluyden van daen getogen waeren, soe quame Wouter Ysbrantsz. voirs. wederomme thuysende was uut vier dagen. Ende Floris voirs. reysde voirt van Antwerpen tot Brugge, om mitten olderluyden te spreken ende hemluyden op die materie van der differencie van den lakenen te maken, te onderwysen; ende Florijs voirs. was uut 12 dagen. Tres. Rek. Leiden 1461 fol: 111 vo, 77 vo, 78, m vo, 69. (Posth. Br, n°. 322).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 203