192 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 10. 1461 Juni 9. Schout, Schepenen en gemeene buren van den Haag schrijven aan de Hanze „Eerbaere wijse ende bijsonder goede vrienden, uwen brieff an ons gescreven hebben wij vriendelick ontfangen ende wel verstaen, in denwelken gij ons scrijvende zijt ende laet weten, dat tot uwer kennisse gecomen is, dat onse draperie van onsen lakenen in den Hage gelijck is den Leydesschen ende dat onse lakenen gelijck den Leydtschen gemaket,gedrapeniert,geverwet, gevouden ende belijstet worden, die nochtans van prijse soe goet nyet en zijn, als die Leydenssche lakenen, want die Leydenssche laken gemaket werden van Engelschen wolle ende die onse van tScotsen, Casteelsen, inlantschen ende andere wolle gemaket werden, die niet soe goet en is, gelijck wij selve wel mercken ende weten mogen, hoewel dat die inder verwen, lencte, breete, lijsten ende volden gelijc schijnen ende dat mitsdien sommige van uwen coopluden, die hem des niet en verstaen, bedrogen werden, want sommige coopluden diese oostwairts voeren om voirt te vercopen, die loden dair aff- trecken ende setten se onder den Leydensschen lakenen, die bezegelt zijn,ende vercopen die gelijck den Leydenschen lakenen, want dair geen groot differencye noch onderscheyt twisschen en is, twelke gij schuldich zijt mit voirsichticheyt te voirhoeden, up dat nyemant bij subtijlhede in zijnre coopmanschip bedrogen en werde, ende dairomme up dat punt gesloten zijt ende ons gescreven ende laten weten hebt, dat wij die wege dair inne hoir oge gehadt ende in gedachten genomen hebben; (dat het met die van den Haag was samengekomen, echter tevergeefs, zoodat het hoopt, dat nu die van de Hanze de zaak ter hand zullen nemen, betuigende,) dat die gebreken an (Leiden) niet en zijn, ende dat, om die bedrogenen te verhoeden mitten differencie ende onderscheit, die van der Hage dat niet doen en willen, twelke dat mogelic nae redene behoirt te geschien, aengesien dat hoir laken van geenre Engelschen wollen gereet en worden, mer van ander landen wollen, die veel snooder, arger ende quader is dan Engelsche wolle, ende dat sy veel jonger van draperie sijn ende die draperie later aangenomen hebben dan (Leiden) H. Rec. V ixS. (Posth. Br. 328).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 205