i93 i3 vinden souden mit hulpe der stede van Leyden ende des coopmans van der Duutscher Anse tot Brugge in Vlaenderen wesende, dat wij sulke onderscheyt ende differencie maken willen in onsen lakenen, dat men se clairlycken sonder bedriech onder den Leydensschen kennen mach mit meer woorden dair in begrepen etc. Wairom eerbaere, lieve, geminde vriende, uwe eerbairheyt believe te weten, dat wij mit voirsichticheyt mit onsen buyerluden van onser neringen van der draperien eendrachtelick up gesloten ende beraden zijn ende wij mit hem, dat ons eerbaere, lieve, geminde vriende onse lakenen niet en staen te veranderen van maecsele dan wij tot hairtoe gedaen hebben, want wy dieselve onse lakenen, die nu up dese tijt bekent zijn onder den coopman, mits die veranderinge algeheel uter kennisse brengen ende maken souden ende den coopman doen verstaen, gelijck een nyeuwe, onbekende draperie. Ende hopen dair om eerbaere, lieve, geminde vriende, dat gij die zake wel verstaen ende duersien suit, ende dat gij een grote differencie ende onderscheyt oick wel bevinden suit onder onsen lakenen ende den Leydensschen lakenen, want die grote lode van onsen lakenen geprint ende geteykent zijn an der eenre zijden mit eene burch ende an der ander zijde up gescreven staet mit groten letteren „Haga”, ende desgelijcx up onsen cleynloden, ende up dat grote loot van den Leydensschen lakenen geprint ende geteykent staet an beyden zijden twe slotelen cruuswijs over malcanderen ende dair ommegaens gescreven „Leyden” ende desgelijcx up hoeren cleynloden, so dat dair een groot differencye ende onderscheyt, is twisschen onsen lakenen ende den Leydensschen, ende dat wij ende onse buyerlude van der draperyen hopen, dat gij eerbaere, goede vriende in der wairheijt niet bevinden en suit, dat wij tot eniger tijt int vercopen van onsen lakenen enich bedriech off valschede gedaen hebben enigen coopluden die de voern. lakenen gecoft hebben, noch oick doen en sullen den genen die onse lakenen copen sullen; nier off dair enige valschede off bedriech oostwairt off gebuerde van enigen coopluden, onsen buyerluden niet wesende, dat hopen wij eerbaere goede vrienden, dat gij wel duersien ende onderscheyden suit, ende onsen bueren dair van onbetichtich ende onbeschult laten suit, ende dengenen die die valschede ende bedriech dair mede dede, soe wel corrigeren ende uutrechten suit na uwen rechten, als dat mogelick behoirt, gelijck wij dengenen van onsen buyerluden, die wij mits overscrijven van u dair in betichticht off beschuit vonden off DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 206