195 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. leden, den voirscreven van den Hage in uwen voirscreven brieve beteykent. Wairop eerbair lieve, gemynde vrunde wij hiervan vernemende unde des voirder versocht zijnde van wege der voirscreven van den Hage nu tiegenwoirdegelick aen u scrijven, om' die saken hiervan tot rechtvairdigen ende be- hoirlicken verstande te brengen, ende dat midsdien die zelve wederom gebracht unde gevuecht worden nae reden gange. Unde begeren u dairom gern te willen weten, hoe dat den Hage eyn heerlicheyt is, dairinne des princen deser lande, ons genadichs heeren hof staende unde zijn Camer unde Raed is, al hier to lande dienende. Die ondersaten der van wezende in servituten ende verbanden van alrehande diensten unde lasten tiegens den prince unde heere ende zijnen raide, dien hij die zelve zijne lande beveilet, diewelke, onder ander eyn of twee neeringen, bizonder staende ende rustende zijn optie neeringe unde welvairt der voirscreven drapenieringe, dairtoe bider hulpen ons liefls heren enen duechdelicken regiment gevoert geweest is, om die onderhoudenissen derzelver menige lange jaere ende noch is ende oft God wil voirtmeer wezen ende blijven sal in zulken schijn, dat nyemend levende op dezer airden van den aenbeginne tot nu toe mit enigen recht vairdigen redenen yet anders ter contrariën dairentiegens bibrengen ende bewijzen souden connen, als dat in der waer- heyt dienen ende behoeren soude, ende dat meer is, zoe is doch clair ende wairachtich, als dat die lakene alhier in vair- wen ende anders alle dage verbeterd worden. Ende want eer bair lieve gemynde vrunden dit zelve aldus wairachtich zij, soe en diende dan niet wail, dat bi yemende wye hij wair, om zulke of gelijcke saken, die enige als qualicken bedacht voir huiden nemende zijn in der wegen, als uwe voirscreven brieven verclaren ende begripen, den voirscreven van den Hage diewelke al alsulke onverwinlicken scade ende verdertïnissen bi differen- cien te maken in hoeren lakenen in schijne, of dair inne yet anders gelegen wair ende dat welke in langen jaeren of bi aventuyren tot gheenen tijden te genesen noch te verwinnen en wair, aengedaen solden worden omme scult ende buten reden. Ende moget mede weten indien u dat believet, dat onze voirscreven genadige here den hertoge, zoe wanneer dit tot zijnre genaden kennisse quame, als te vermoeden is, dat gebueren solde wanneer deze onrechte opnemynge niet ofgelaten noch affterrugge gezet en worde, des niet geheugen noch des to vreeden wezen en solde. Soe begeren wij dairom

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 208