laeckensche brouck met vier brede goude ende silvere passementen, een paar zijde hoosen ende hoosebanden met goude canten, noch een roode scharlaecken rock, gevoert met root fluweel met goude knoppen daerop, daertoe een goutlaecken wambas met een roode gefigu reerde caffa brouck met goude trensen geboort, noch een wit ermosijne wambas ende een oraigne fluwele brouck, dit alles met goude ende groene sijde knoppen beset.” Eindelijk had de kapitein Basse van hem voor 161 gulden nog gekocht „een swart satijne cleet gesneden op twee coleuren, armosijn met rode sijde hoosen ende hoose banden met goude canten.” Als bijdrage tot de kennis van de schitterende militaire kleeding van die dagen is deze opsomming van belang. Hoe armoedig steken onze heden- daagsche militairen in hun doffe, sombere uniformen bij die vroegere weelde af! Van het leger naar onze oude, roemrijke schutterij is de stap zeker niet te groot. In 1635 was ,,’t collegie der tambourijns van de Cloveniers-Schutterij” in den Haag onte vreden over de regeling der nieuwjaarsfooien en andere „prouffijten”. Welcke prouffijten sommige van hun collegie alleen altoos hebben genoten ende d’andere daarop sien, ende oversulcx causeerde een groote oneenicheyt ende scheuringhe, ’tgene deselve voorgenomen hebben, soo veel doenlijck es te zullen weeren”. Daarom stellen zij bij notarieële acte een nieuwe regeling van deze gewichtige materie voor aan Schout, Burgemeesteren en Regeerders van den Haag. Wie benieuwd is van dit voorstel kennis te nemen, vindt het hierachter (N°. XXI). Dat de manhafte Haagsche tamboers geen gemakkelijke klanten waren en bij gebrek aan werkelijken strijd hun dapperheid aan elkander koelden, blijkt bovendien uit een paar bepalin gen, die evenzoo bij deze gelegenheid werden gemaakt. Vooreerst: „nyemandt sal vermogen ten tijde van onse 12 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 20