200 by Ever Dircxz 1) 25 Juli. 2) Ook in Dec. vermoedde geefsche reis daarheen 3) 1 October. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. men E. D. weder te Utrecht, een bode deed een ver en naar Kampen en Amsterdam. Tres. Rek. Leiden’63 fol113. huyse quam, seyde zijn wijf, dat hy ter Veer was gereyst om veile ende om wolle Item up Sinte Jacobsdach in den avont worde Willem Dobbenz. haestelijc gesent tot Utrecht an den gerechte ende an die 8e van der stadt van Utrecht, alsoe die stede zeker tydinge hadde dat Ever Dircxz. tot Utrecht van onse poorteren gesien ende toegesproken was dan als zij tUtrecht quamenende men in allen plaetsen bynnen der stadt voirs. na Ever voirs uitsach, soe wordt vernomen dat Ever voirs. vandair getogen ende wechgereyst was te Hollant waert a) Item also Floris van Zijl ende Jorijs Pietersz. up consente van den gerechte in die Bamisse marct 3) van Antwerpen voir hem gegeven worden tot Antwerpen te brengen die drie Ha- gesche lakenen, dair Ever Dircxz. de Leydsche looden ange- steken hadde, om die den alderluyden des gemeenen coepmans van der Duytscher Hense, residierende tot Brugge te tonen ende te laten besien die valscheyt ende loesheyt, die in den lakenen gedaen waeren ende dairby dat die Leydsche lakenen geconterfeyt worden, ende voirtmeer om andere ghemeene coepluyden van Oesten ende Westen dat te vercondigen ende te wairnen oft te waerschuwen ende te laten besien die voirs. valschede ende conterfeytinge ende (is) specialiken te kennen gegeven also vast alrehande dachten geweest hadden over die Leydsche lakenen. dat die van so goed hair, stof, waerde ende wesen niet en waeren, als zij van ouds plegen te wesen, twelke wel te vermoeden is ende oic wesen mach dattet quam van den Hageschen of diergelike lakenen, als tgrote loet of is, dat se dan vercoft worden voor Leydsche cleinlode lakenen Item opten eersten dach van Octobri worde Martijn Willemsz gesent tot Utrecht mit brieve, gaende an der stadt van Lubeke ende van Hamburch om die daer enen bode te leveren, die dair comen soude uter marct van Antwerpen, die se voirt soude voeren ende overbrengen in Oestlant, roerende van der valscheyt ende conterfeytinge, die gedaen was by Ever Dircxz an den Hageschen lakenen Tres. Rek. Leiden 1462 fol. 83, 101, 62 vo, 63 vo, 64, 84, 86, 86 vo. (Posth. Br. 334.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 213