201 i8. 1464 Juni 15. Item opten 15 dach in Junio wort Kerstant v. d. Hede uut- gesent, om te reysen tot Hamborch mit zekere brieven gaende an der stadt van Hamborch ende an den gemeenen gedepu teerden van den steden van der Duytscher Henze, die dair ter dachvairt vergaderen souden, diewelcke brieven roerende van den verboden gedaen opten Leydschen lakenen, dat die horen loop als die van oudts gehadt hebben, hebben mochten, ende om vorder van sulke gebreke als onder dexel van den Ley[d]schen lakenen dair geschien, ende hemluyden te ihformeren ende te togen die valsschede, die bij Ever Dircxzoen an drie Hage- sche lakenen die mit Leydsche loden an denselven lakenen bezegelt waren [bedreven wordt], soe worde Kerstant voirs. dieselve lakenen mede gegeven, ende als hy quam tot Zwolle (hoorde hij daar dat de dagvaart niet doorging om „de sterfte” en keerde hij terug). Thes. Rek. Leiden. 1464. fol. 90. (Posth. Br. 343.) 17. 1463 14 Aug.—7 Dec. Item alsoe van des gemeen lands wegen een dachvairt geleid was tot Groenyngen te houden tiegen die gedeputeerde van den ses Wensschen steden roerende den tractaet ende be- standt gemaict tot Coppenhaven ende die dachvairt te houden op des lants coste, soe worde bij den gerechte overdragen, dat Pieter van Zwieten een knecht meer mit hem nemen soude van der stede knechten, dan hem van slantts wegen toe ge- voicht ende geordineert was om die lakenen, die gevalscht waren by Ever Dircxzoen. dair te brengen ende voir die ge deputeerde van den sesWennschen steden dair te togen ende hemluyden Jt bescheyt dair off te laten besien, voir welken knecht Pieter voirs. hebben soude 2 Rinsche gulden ter weke. Ende Pieter voirs. was uut 29 dagen dus soe is hem daar- voir gegeven en betailt 8 R. G. tstuc 40 gr. facit 10 1b. 13 s. 4 d. Thes. Rek. Leiden. 1463. 19- 1465 Aug. 31. Leiden schrijft aan de te Hamburg vergad. Rsn. der H.steden en aan Hamburg: herinnert aan het bedrog „die geschiet in den Hageschen lakenen middesdien die geliken den Leydesschen lakenen in die langhe ende breede ghedrapeniert ende oick DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 214