DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. 13 UIT 1) Cornelia Teding van Berkhout, geb. 5 Oct. 1614, overl. 12 Oct. 1680, dochter uit het tweede huwelijk van Adriaan met Margareta Duyst van Beresteyn; zij trouwt 1 Februari 1640 met den luitenant-admiraal Maarten Harpertsz. Tromp en was de tweede vrouw van den grooten admiraal. s) Minder fijn vlas. vergaderinghe te moveren eenighe questie daeruijt eenigh gevecht mocht comen te ontstaen, te vloecken ofte te sweeren op de boete van 20 stuyvers 't gunt als vooren van zijn nyeuw jaer sal werden gecort ende comen ten prouffijte van ’t gemeen”. Maar bovendien: „ende oft yemandt de boete die dselve hadde verbeurt nyet wilde voldoen ende betalen, sal denselvigen als perturbateur ende oproermaecker gekent werden ende uijt het collegie gesecludeert blijven”. De acte is door alle tamboers der Haagsche schutterij onderteekend, d. w. z. van de twaalf kon slechts één zijn naam zettende anderen hanteerden beter de trommelstokken dan de pen en teekenden met een merk. Van de landmacht naar de zeemacht, of liever naar de vrouw van een onzer beroemste zeelieden. „Vrouwe Cornelia Berckhout 1), huysvrouwe van de heer admirael Maerten Herbertsz. Tromp” verklaarde den 16 Januari 1644, dat zij onlangs den 21 November 1643 ten haren huize in den Haag aan een zekere Belitge Jochems, wonende te Ravestein, had ter hand gesteld tien pond fijn vlas en tien pond fijne „snuyt”, 2) „met last omme deselve tot Ravesteyn onder de soldaeten vrouwen te laeten spinnen”. Maar deze Belitge Jochems was blijkbaar niet zeer soliede; althans zij werd insolvent en op haar hebben en houden werd beslag gelegd. Dat geschiedde intusschen ook op de tien pond vlas en de tien pond „snuyt” van mevrouw Tromp, waarom zij bij notarieële acte (N°. XXII) den krijgsraad van het garnizoen van Ravestein verzoekt haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 21