207 vriende Wij gebieden wedder an de Hagessche lakene unde menghen dan de so tosamene unde verkoepen de alle vor Leydessche lakene. Daerup hebben de vornomeden heren der stede eendrachtelick gesloten unde berecesset, dat men na lechtmisse eirstkom- mende, der voromeden Hagesschen lakene nicht coepen noch in ghene hansestad brengen en sail to coepé, dat en sy dat de drapeneers ute den Haghen in oren lakenen underscheet unde differencie maken doer dat laken hen ten ende uyt, also dat men een Hagessch laken vor een Leydessch beschedelick kennen moege, so de voornomeden stede den drapeneers in den Haghen dat vortyden dicwile geschreven hebt na inhaelde der stede breve, up de boete van 6 Rinsche guldene up elck laken to verboeren, daeraff de melder twe gulden hebben sail unde de stad, daer sodaene lakene gebracht unde beslaghen werden, de ander veer Rinsche guldene etc. H. Rec.2 V 744. (Posth, Br. 367.) DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 28. 1466 Juni 2. Leiden aan Lübeck in antwoord op een brief van Lubeck: Eerbare, voirsienige heren ende bysondere, gemynde, lieve nr:.- „ui.j—j ons vriencjeiic tot u, soe wij gonstelixste ende vriendelixte connen ende mogen Dan onse gedeputeerde gaven denselven heren ende rades-sendeboden van den steden vorder te kennen van den gebreken, die in den steden ende daerbuyten in Oestland onder dexel van den Leydschen lakenen geschien mochten ende als wel mer gebuert is in andere plaetsen, daerof hemluyden die valsscheit ende bedriegenisse ghetoent worde, hoe dat hier bynnenslands an den Hagessche lakenen Leydsche loden gesteken waren ende vercoft worden voir Leydsche lakenen bezegelt, ende als die Hagessche lakenen de lode ofgedaen worden wel gesleten mogen worden voir Leydsche clien-loden- laken, daer grote valscheyt ende bedroch onder geschien mach, 27. 1466 Maart 6. Item upten 6 dach van Maerte 1466 worde Coman Aelbrant gesent mit enen brieve tot Brugge an meester Goeswijn van Coesvelt, secretaris der alderluyden van der Duytscher Hense rorende die Haghesche lakenen ende was uut 8 dagen hem gegeven sdages 8 placken, facit 4 Ib. 5 s. 4 d. Tres. Rek. Leiden 1460.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 220