2o8 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. als wy verduchten dat tot beschaempten ende verderffenisse onser draperie gedaen wordt. Dairof doe ter tijt geseyt worde, dat men daerin voirsien sonde ende sulc onderscheit doen maken an den Hagesschen lakenen, die van Schotscher, Castel- scher en inlantscher wollen gemaect. sijh, dat men die kennen sonde mogen voir een Leydsch lakenen die van goeder En- gelscher wollen gemaict en ghereedt zijn, twelc dat van recht wel behoert, gemerct dat die Leydsche lakenen ende Hages- sche lakenen elc van verscheyden wollen ende vachten ge maect worden, ende dat die van der Hage van jonger ende later draperie sijn dan wij ende dat oic andere landen ende steden, hoe wel zij elc eenparige wolle reeden, die een den anderen mit verscheyden lijsten gemaect in den lakenen van malcander hem scheiden ende wijken, daerbij dat men elc syn lakenen kennen mach, ende daerop dat nu corteliken by den gemeenen steden van der Duytscher Hense bij rijpen rade met sentencien berecesset is, datten die van der Hage een defferens ende onderscheit maken souden van hoir lijsten noch eens so breet te maken, als die plegen te wesen, daerbij men kennen mochte een Hagessche laken voir een Leyds laken, twelke dat alsoe niet onderhouden noch gedaen en wordt, soe dat men sulke fraude ende bedriegenisse mitten Hages sche lakenen noch soe wel doen mach om die te slijten voir Leydssche lakenen, als men daer, tevoren doen mochte. Ende, eerbare, lieve, geminde vriende, alsoe wij altoes aen u, an den goeden steden ende den gemeenen coopman gescreven ende begeert hebben, of enige gebreken an onsen lakenen an die langte, breete ende an den wollen bevonden worden, dat men die lakenen op onsen coste aen ons senden ende die leveren wonde, om te besoeken, wie van ons drapenierers die gereedt ende gemaket hadden, wy souden soe daerin op dien voirsien ende doen, dats hem andere hoeden ende wachten souden. alsoedan begeren wij noch an uwe eerbaerheden vriendeliken biddende mit goeder harten, als u enige gebreken van onsen lakenen voircomen dat u believen wil, die lakenen op onsen coste ons te senden; indien die gebreke ende fauten bevonden worden bij onse drapenieres dairin gedaen te wesen, wy sullen daerin soe doen, alst behoren sal, ende dien so corri- gieren, dats hem een anderen hoeden ende wachten sal, mer of onder den coopman enige gebreke, cloecheit of schalek- heden gheschieden als sij onse lakenen in haren handen heb ben, tsij die te recken ofte crympen an die langte ofte breete,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 221