209 I4 29- 1466 Juni 3, 4. Lüneburg schrijft aan Lubeck „am Dinx te dage na Trinitatis” heeft Lubecks wensch gevolgd en „uppet nye, dar uns des nod duchte bestellet dat der Heghenschen lakenen na deme recesse te Hamborgh besloten binnen unser stadt nicht werden gesleten und willen dar ok mit flyte dar uppschen laten. 1) Den 18 Mei had hij bericht den voor hebben verzonden. Dit schrijven is nu een (H. Rec. V 778.) Zie ook 32 hierachter. Hamburg verklaarde „am avende corporis Christi” dat het het besluit betreffende de Haagsche lakens „in ene tafelen gescreven unde uppe unse radhüsz hengen unde ok to unser bursprake afgekundiged laten”. H. Ree2. V 780. om die menichte van der ellenen tot horen profijte daeruut te snijden of die Hagessche lakenen mit fraude ende bedrie- genisse wandelen in Leydschen lakenen, en connen noch en mogen wy niet verhoeden noch benemen, hoewel wij dat gaerne sagen, dattet niet en geschiede. H. Urkb. IX no. 280. (Posth. Br. 370). DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 30. 1466 Juni 28. De Koopman te Brugge schrijft aan Lubeck: Vruntlike gruete unde wes wij gudes vermogen alle tijt tovoeren, Erbaere, wijse unde vorsenige heren juwer erbaer- heit wille geleven to wetene, dat up data van dessen by uns gewesen syn de ersame gedeputirde der stede van den Haghen, [to]... kennen ghevende, wo se gherne na allen vermogenejuu heren unde den anderen heren van den ghemenen steden van der Hanze behagelick wesen wolden eyne diffrencie in ere lakene te makene, so gij heren mytten anderen steden gesloten unde berecesset hebt, by so verre on dat doenlick unde moge- lick were. Umine welker diffrencie wille se ok hijr bevoren myt zekeren breven van recomendacien des edelen heren van den Gruythuse stedeholder in Hollant etc. bij uns geweest zijn, begherende wij on uutstel gheven wolden van der diffrencie te makene tusschen deer tijt unde Bamissen negestkomende, se wolden also vele bynnen den myddelen tiden doen, dat ene den Haag bestemden brief der Hanze te gevolg van het antwoord van den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 222