212 ,4 steden lange tiit herwens over mennigen jaeren veele hantei- ringen geweest, geschiet ende geholden. in den vorgescreven artikel mede verbonden soele wesen H. Rec2, V 777. 32. 1466 Aug. 12. De magistr. van den Haag schrijft aan de verg, te Lubeck: Wij, scout, scepenen ende gemene buyeren in den Hage in Hollant doen te weten den eerbaeren rades-sendeboden der stede van Lubeke ende van Hamburch onsen lieven ende bij sonderen goeden vrienden, also wij bij tscrijven, dat wij mal- canderen tot velen diverschen stonden gescreven ende over gesonnen hebben, voerende zekere differentien te maken in onsen lakenen, tot noch toe, tot genen eyntliken eynde ende slote gecomen en sijn, ende wij gairne zagen ende seer vrientlic begerende sijn een fynael eynde ende conclusie van der voir- screven zake, up dat wij weten mochten, ons dair na te voegen, so ist, dat wij van wegen der gemeenre buyeren voirn. gemach- ticht hebben ende machtigen mit desen onsen brieve Jan Claes- zoen, onse medegeselle in dem rechte ende Aernt Wolbrants- zoen ende Adriaen van Reygersberch, onse buyerlude van der neringe van der draperyen, mit u of mitten genen die des machtich sullen wesen van wegen der gemeenre steden van der duytscher Hansse van der voirscreven zake ende differentie te tracteren, te verspreken, ende oick een entlike L raminge ende conclusie dair of te samen te sluyten ende te concluderen ende voirt al te doen ende te laten, dat totter selver zaecken dienen ende behoeren sal gedaen te wesen. Belovende van ons dorps wegen voirscreven voir ons ende onse nacomelingen vaste gestade ende van goeder wairden te houden al tgene, dat bij den personen bovenverclairt, hierinne gedaen, gesloten ende getermineert sal worden in allen schijn, als of wij selve in persone ter plaetsen ende steden, dair des te doen wesen sal, mede jegenwoirdich waren ende dat selve deden. In oirconde desen brieve ende onsen gentenen zegel ten zaecken hier an gehangen upten xijsten dach in augusto int jair ons heeren m cccc sess ende tsestich. (Waarop aangeteekend:) Productum circa festum decollacionis Johannis Baptiste. Anno etc. Ixvij. St. Arch. Lubeck Acta Flandrica I. 1) Het mij verstrekte afschrift geeft ten onrechte „etlike’’; DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 225