213 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. 33. 1470 Feb. 15—Oct. 28. Item want meester Jan Bracht, der stadt van Lubeke hoir sindicus, den coopluyden van desen lande ende sonderlinge die van Leyden altyt behulpich is, van des zij hem te doen gehadt hebben int stuc ende lastinge van des Keysers acht, ende oic der stede behulpich was int stuck van den difterens ende onderscheyt van den Haigschen lakenen, soe is den- selven meester Jan van der Stede wegen van Leyden by rade van den coopluyden gescheynct een derden deel van een half laken zegelt Leydssch paerts, daervoir by Nanne Paidre betailt in 8 Beyerse gulden facit 7 lb. 9 s. 4 d. Item upten 8. dach in Junio 1470 gesent Pieter Ysbrantszoen mit zekere brieve an die stadt van Lubeke ende an den steden van der Duytscher Hense, rorende die geboden of verboden die zy gedaen hadden van den Leydschen lakenen ende van den onderscheyt, dat men behoirt te maken in den Hageschen lakenen, ende dat die differencie ende onderscheyt onderhouden mocht worden, als dat hier voirtyts bij den Hensesteden ge- ordineert, overdragen ende gesloten was, ende dairofbescreven antwoirde dairof te brengen, ende was uut 22 dagen, dairen- binnen vertheert ende vervaren, soe hy onder dach ende nacht reysen moste, om die Hensesteden dair samentlic te vinden. Item upten 22. dach in Augusto gesent Pieter Ysbrantszoen in den Hage, om aldair te copen 1/a ellen zwarts ende i/2 ellen roots, dat elc het groten segel van der Hage an hem lïadde, om an die steden van der Duytscher Hense te senden etc., ende soe hij dat in sulken schijn niet crigen en conde noch en mocht, soe cofte hy een half ellen zwarts alsoe bezegelt Item upten 25 dach in Augusto gesent Pieter Ysbrantszoen tot Utrecht mit enen brieven an die wairt in die Slotel om enen brieft te bestellen mit een packcgen van ’/2 ellen bezegelt Hages lakens an meester Goeswijn van Coesvelt ende an die stadt van Lubeke bij enen zekeren bode, gelyc meester Goeswijn dat bestellet hadde, ende was uut 2 dagen. Item upten 2. dach van Septembri gesent Jan Zwan tot Utrecht soe als die wairt in den Slotel te weten hadde gedaen, datter nyement en quam noch hij nyement en wiste, die tot Luybeke reysen sonde, om dat voirseide packcgen lakens mitten brieve gaende an meester Goeswijn voirseid ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 226