214 Item hadden die burgermeesteren in voirleden jaren tot Aemsterdam bij Heertgen Oomenzoen doen coopen twee Hage- sche lakenen, die bezegelt waren mit den groten lode ende zegele van Leyden, die bevonden worde, dat gemaict ende gereet hadde Ever Dircxzoen, die nut Leyden mitter wone getogen was in den Hage, die voir die misdaet ruymde nut den lande, ende soe dese lakenen in bewaringen lagen onder Kerstant van der Heede, die se havende ende lange in bewa- ringe hadde, ende oick den gedeputeerden van den steden van Oestlant, die tot Groeningen in voirtyden ter dachvairt waren, gethoent hebben geweest ende oick tot anderen plaetsen, om te bewijsen, hoe men die Leydsche lakenen mit den Hagesche lakenen valschte ende contrafeyte, ende overmits dat die motte in dese laken begonde te comen, so worde die 2 halve lakenen myn 3 vierendeel, die dair te voir of vercoft waren, eer dat die stede die lakenen creech, geschiet tot der dienaren ende der armen ghecken cledinge an die stede van der Duytscher Hense van den voirseiden wairt weder te ontfangen, ende voirt vandaer, dairmede te reysen tot Luybeke, ende dat hij hem haestelike onder dach ende nachte over wech saten soude, ende soe die brieve bescreven antwoirden hilden, soe wachte hij na der antwoirde 7 dagen, eer hij dair geexpediert wort, ende was uut in varen ende in keeren 34 dagen. Item gecoft, by Pieter Ysbrantszon bij beveel van den gerechte een half ellen bezegelt zwarts mitten groten zegel van der Hage, om dat tot Luybeke te senden mit brieven an die heren raidsendboden van den steden van der Duytscher Hense, om hemluyden te certifieren, dat die van der Hage hoir differens ende onderscheyt van den lakenen niet en maicten, als voirtijts bij hemluyden gesloten was, coste 71/g placken, facit 10 s. Item opten 16. dach in Octobri gesent Vranck Philippszoen tot Brugge an den alderluyden van den Duytscher Hense mit eenre antwoirde van enen brieve, die de raids-sendeboden van den steden van der Duytscher Hensse gescreven hadden, rorende van der comanscip van den lakenen ende oievander differencie van den Leydsche en Hagesche lakenen, dat die niet onderhouden en worden, ende was un 10 dagen. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 227