217 van Bourgondiën, opgenornen getuigenverklaringen over ver zegeling von laken met een stapelzegel en over nederlandsche lakens verboden door de Hanse: DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. Van den 25en daghe in Junio in ’s Gravenhage in Hollant. Pauwels Pieterszoon, geboren in de stede van Schiedam, drapier wonende in ’s Gravenhage in Hollant, oud 40 jaer oft daeromtrent, zeght bii ziinen eede gevraecht ende geexamineert op ’t inhouden van den voirscreven mandemente ende articlen, dat hii wesende in den Bergemaerct lestleden, na dien dat, alsoe hii hoorde doe zeggen, dat den Oisterlinghe op hore huys in hore vergaderinge bii eenen duerwaerder miins ge- nadichsten here, die hii niet en weet te noemen, bevolen ende verboden wart, egeen stapelrecht te houden of te plegen tegens die Hollanders ende Vriesen, noch hoeren goeden, hii zach nochtans een pack Hollands lakens open liggende opter straeten, in de welke straete die Oisterlingen meest t’ huys liggen, bereyt om te zegelen. Ende daerna hoorde hii zeggen eenen genaemt Daniël Janszoon van Landen, dat hii ’t selve pack ende meer ander hadde zien zegelen int loot mitten stapel- zegele van der Oisterssche Hanze. Zeght voorts daerop ge vraecht, dat hii niet en weet, datter eenige publicatie oft uuytroupinge gedaen was oppembaerliicken op die tiit te Bergen voorscreven, want alsoe hii doe hoorde zeggen, die wethouders van derselver stede en haddens niet willen ge- hengen, hore onscult nemende ofte vryheit van horer maerct. Zeght oick, dat hii in de Andwerpsscher marct alnoch zittende tot tween oft drie packen Hollandsscher lakenen heeft gesien teykenen mit eener cronen, twelck een stapel-teyken es, oft die gesegelt mede waren ofte niet, dat en merct hii niet ende en weeter niet aff. Hii heeft wel hooren zeggen dat in de herberge van den Moriaen ende in ander diverssche herbergen binnen Andwerpen vele laken gesegelt hebben geweest, maer hii en weet niet, wiene die toebehoorden noch oick wie die zegeler daeroff geweest es. Hii heeft oick nu onlancx in de voirscreven maerct van Andwerpen staende opter gemeyner straeten eenen genaemt Herman Ronghe ende Hanss Geerts- man, beyde coopluyden uuyt Oostland, hooren overluyt zeggen ende bevelen, dat men die lakenen van stonden aen zegelen zoude, want die scepen, die se voeren zouden moesten te zeylen. Zeght oick, dat hii wesende int geselscap van den Oisterlingen in de voirnomede maercten van Bergen ende van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 230