2l8 Andwerpen hemluyden heeft hooren zeggen, dat indien zii eenige lakenen zendeden in Oostland ongesegelt, de selve lakenen zouden moeten aldaer bliiven liggende een geheel jaer lanck onvercocht, ende de gene, die se alzoe ongesegelt gezonden hadde, zouden verburen hondert goudin gulden. Zeght noch voorts, dat hii heeft hooren zeggen Oloph Smet, wonende te Bergen op ten Zoom, Gillis Smet, ziinen oom, oick wonende te Bergen ende eenen genoemt Jan van Spaengien, nu ter tiit wonende in ’s Gravenhaghe, alle drie coopluyden van der Oisterssche hanze, dat hoe wel dat zii hier te voren ende binnen eenen jare herwaerts geplogen hadden in Hollant Hollandssche en Vriessche lakenen te coopen ende die in de vrye maercten van Bergen ofte Andwerpen te brengen ende te vercoopen den oosterlingen, coopluyden oick van der Ois terssche hanze, oft anderen, hemlieden sichtent ende binnen diere tiit verboden es geweest bii den Oisterlingen, datte niet meer te mogen doen, ende indien dat zii zouden willen bliven dat doende, te wetene de voorscreven lakenen in Hollant te haelene alsoe voorscreven is, zii moesten renuncieren ende affgaen de Hanze ende hore coopmanscepen meer te doene in Oostland. Welke drie coopluyden bovengenant willende in Oostland bliven, vaerende aldaer hore coopmanscepe doende, hebben gelaeten ende afgegaen meer de lakene te coopen ende te haelen in Hollant. Ende niet meer en weet hiire aff. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. Van den 2Óen dage in den Hage. Daniel van Landen Scepene in den Hage. drapier ende lakenvarwere oud 51 jaer off daeromtrent, zeght bii ziinen eede gevraecht op t’ inhouden van den voirnomeden, mandemente ende articlen, dat hii in alle beyde de maercten van Bergen up ten Zoom ende van Andwerpen lestleden geweest es, om ziin coopmanscepe van lakenen ende van anderen dingen dienende ter varwerien, als [w]eede, aluyn, brezilhout ende ander, te hantiren ende te doene. Ende wesende in de leste Berge maerct voorscreven hii zach ende sprack aldaer meester Fransois Coebel, advocatvan Hollant, ende Henriick Floriszoen, borchmeester van Leyden, die hem onder ander dingen zeyden, dat zii aldaer gecommen waren omme te doen publiceeren ende uuytroupen zeker brieven van provisien aengaende den stapele bii hen vercregen van miinen genadichsten heere; ende zach voort, na dat zii twee oft drie dagen aldaer gelegen hadden vervolgende de selve publicatie gedaen te hebbene,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 231