219 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II. dat se metten drossate, schoutt, borchmester ende ander van der wet van Berghen ginghen met eenen duerwaerder, die hii deposant niet en kende in der oosterlinger buys. Ende weder omme uuyten selven huyse commende vraechde hiidepposant den voorscreven advocat ende Henriick Floriszon, hoe zii aldaer gevaren hadden; die hem zeyden, dat al wel, wandtde Oosterlingen hadden geobediert den bevelen ende verboden hen gedaen uuyt crachte van den voornomeden brieven; bid dende de selve advocat ende Henriick Floriszon hem deposant, overmits dat se reysen wilden t’Andwerpen, omme aldaer hore voorscreven brieven ende provisie te doen condegen ende uuytroupen, dat hii toesien wilde, oft' de Oosterlingen hore lakenen zegelen zouden, alsoe zii te vooren gedaen hadden. Uuyt welker bede hii deposant daerop merckende zach dat t’sanderen daechs, den derden ende vierden dagen daerna de selve Oosterlingen oopentliicke opter straeten in de huysen en de plaetsen van huerer herbergen deden de Hollandsschen ende Vriessche lakenen zegelen mit een loot, dat zii hieten den stapelzegele, heeft oick dergeliicke ende in der selver manieren al datte gemeenliicken ende oopent- liicken gesien doen in der voorscreven maerct van Andwerpen. Zeght oick hii depposant dat hii heeft hooren zeggen en weet genouch, dat de Oosterlingen niet gedogen en willen, dat eenige coopluyden van der Oistersschen hanzen die Hollandssche ofte Vriessche lakenen haelen noch coopen moeten in Holland, maer moeten die coopen in de vrije maercten van Bergen ofte van Andwerpen oft ten stapele te Brugge ende dat weet hii bii, dat een genoemt Willem van Echelen, wonende t’Andwer pen, die hirvoortiits in Oostland als coopman van der hanzen gehantiert ende gefrequenteert heeft, oick mede een ander, genoemt Joost van Thielt, oick ’t Andwerpen wonende ende meer ander, die hem op dees tiit niet vooren en staen te noemen, de Hollandssche lakenen nu commen coopen in Hol land als te Leyden, Delff, Amsterdam, in den Hage ende elders in Hollant voorscreven ende voeren se zoe voort ende ver- coopen dien den Oosterlingen in de voornomeden marcten. Ende zeght dat de voorscreven Joost van Thielt in dese leste Andwerpscher maerct cochte alhier in den Hage van hem deposant omtrent 160 lakenen daeran hii boven allen costen ende vrachten van een scelling grote vlaems up elck laken. Ende niet meer en weet hiire aff. Van den 7=" dage van Julio anno 1502 in ’s Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 232