220 Luneburg. Lübeck, Hamburg en 1) Mölln de gewone vergaderplaats voor Jan Volbrantszon alias van Spaengien, gebooren van Wassenaer, wonende in den Hage, oud44j’aer offdaeromtrent, zeght bii ziinen eede gevraecht op’t inhouden des voornomeden mandements ende articlen, dat hii wel weet, dat men in de steden van Lubecke, Hamborch ende Lunenborch starckelick onderhoudt den staple, geliick men dede voor ’t verbot van miins genadichsten heren wegen gedaen, t’ welke der meerster menichten van den coopluyden der stede van Lubeck wel leet es. Ende dat weet hii bii dattet opten dach van huyden drie weken es, dat hii in der selver stede van Lubeck was;aldaer hii eenigen coopluyden van derselver stede hoorde zeggen, dat zii in groote menichte geweest hadden bii den heren ende regierders van diere ende hadden hemlieden verthoent, hoe dat mits der insettinge ende onderhoudt van den staple hore coopmanscepe verghiinck ende te nieuten viel van dage te dage, ende dattet gras voor hoer dueren opter straeten wassende was, versouckende ende biddende, dat de voor nomeden heeren zoe vele doen wilden, als dat de selve staple affgedaen wardde, ofte dat men dien oick dade onderhouden in den ander hanzesteden mede, als te Brunswiick, Daventer ende vele meer van dien en onderhielt, dan in de steden van Lubeck, Hamborch ende Lunenborch. Op t’ welke versouck, alsoe hem deposant geseyt wart, de voornomeden heeren andwoorddeden voornomeden coopluyden, dat zii hen des beraeden zouden. Ende tot dien eynde, verstont hii deposant, wart een dachvaert van de steden geraemt, omme daeroffmet malecanderen te sprekene in de steden van Muelene, liggende vier miilen van Lubeck;1) hoeter voort mede gevaren es, en, weet hii deposant niet, want hii van daer reysde. Zeght oick, dat hii wel weet, dat in der stede van Hamborch de regierders ende de heeren aldaer hebben geordonneert, twee van horen scepen altiits bereyt te wesen, omme aldaer te laeden tgoet. dat men stapelgoet heet, ende in anders geen scepen van herwaerts overe; ende als die twee vollaeden ziin zoe brenght men daer twee ander, die ’t selve goet, dat, zii laeden, stapel goet wesende, gelooven moeten te Brugge ten staple te voeren ende nergens elfders]; ende indien de coopluyden dien tgoet toebehoort, dat alsoe niet doen en willen, hore goet mach daer bliiven liggende. Ende zeght dat de coopluyden van har- waerts overe, die aldaer in den landen plagen halff eygen te DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 233