„HET HOFJE VAN HOOGELANDE”. Deze instelling, welke van de laatste helft der 17e eeuw dagteekent, was tot vóór korten tijd gevestigd in de Boekhorststraat. Zij werd overgebracht in den Herfst van 1907 naar de Johan van Camphuysstraat, nabij de Laan van N. Oost-Indië. Waarschijnlijk zal het oude, schilder achtige Hofje in de Boekhorststraat binnen niet al te langen tijd een andere bestemming erlangen of onder de hand des sloopers vallen. In verband daarmede verkreeg het bestuur van de vereeniging „Die Haghe” toestemming van regenten der „Stichting van Hoogelande” om foto grafische opnamen van het Hofje te doen maken, ten einde die in het Jaarboekje af te drukken. Het bestuur van „Die Haghe” verzocht mij, eenige gegevens omtrent de geschiedenis van het Hofje daarbij te voegen. Om verschillende redenen dien ik mij, bij het verstrekken daarvan, beperking op te leggen. De stichting van het oude Hofje moet hebben plaats gevonden tusschen de jaren 1670 en 1676. Op den 20 Februari 1676 werd „voor Henrick Terbeeck van Coesfelt, „openbaar notaris bij den Hove van hólland geadmitteert, „in ’s Gravenhage residerende” een testament verleden, hetwelk vele bepalingen bevat, die voor de stichting van het Hofje gegolden hebben. Voor genoemden notaris „compareerde, ter presentie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 235