224 een omme „HET HOFJE VAN I-IOOGELANDE”. De minuut van dit testament, gepasseerd in een van de huisjes in de Boekhorststraat, berust in het protocol van ge noemden notaris. Notarieel archief ’s-Gravenhage n°. 976. Red. voor de zestien er later zeventien in aanmerking de bewoners dier huisjes kwamen te vervallen, ook wijl hij ze zelf reeds had uit gevoerd. Het is niet mogelijk, bij alle bepalingen uit de beide testamenten stil te staan. Slechts enkele zaken stippen wij aan. Veel heeft de familie niet van de erfenis gezien, want de stichter wil „dat sijn heer comparants jaerl. innecomen „van alle sijne naer te laeten goederen geemployeert „sal werden ten behoeve van den armen”. Eveneens stelt hij regelen, wie huisjes er waren zullen komen, en geeft aan den naam „hovelingen”. Verder heeft de stichter bevolen een bedrag van „jaerlycx omtrent vyftich guldens omme voor siecken „ofte swacken derselver hovelingen aen wijn, specerijen „ofte andersints te besteden”. Schoot van dat bedrag wat over, dan „sal hetselve bij voorn, hovelingen op H. drie- „koningenavont werden verteert, om alsoo dien dach ende „te gelijk van syns heer comparants geboorte te vieren”, waarbij zoo noodig „drye a vier silvere ducatons” uit de inkomsten mochten worden besteed. Uitvoerige bepalingen zijn er voorts, die aanwijzen, wat er met de overgeschoten inkomsten moet geschieden. Het einddoel is hier onmiskenbaar: uitbreiding geven aan de stichting door het bouwen van nieuwe huisjes. Het bestuur werd opgedragen in de eerste plaats aan de beide executeurs der wilsbeschikking „de heeren mrs. Adriaen de Bije en Pieter de Bije, beijde advocaten voor den Hove van Hollant”, wien voor hun bemoeiingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 238