HET HOFJE VAN HOOGELANDE. 229 Den Haag, Mei 1910. J. W. van Nispen tot Sevenaer. het oude Hofje, dat groote herstellingen vorderde in het belang van veiligheid en hygiëne, was slechts plaats voor 17 bewoonstersterwijl de nieuwe stichting er thans reeds 36 herbergt. Bovendien liggen de fundamenten in den grond, om, als de tijden gunstig zijn, nog 12 nieuwe woningen te doen verrijzen. De inwijding der stichting welke om verschillende redenen moest worden uitgesteld had plaats op Woens- dag 11 Mei 1910. Zij werd, in tegenwoordigheid van het bestuur en enkele genoodigden, voltrokken door den hoogeerw. heer Deken van ’s Gravenhage, Pastoor P. C. Wijtenburg. Bij die gelegenheid is aan de hovelingen, behalve een maaltijd, een feestgave verstrekt. Uit het oude Hofje is behalve de meubels van de regentenkamer, ook de Engel des Vredes, waarvan als boven gezegd in het testament sprake is, uit den voorgevel overgebracht, om in den nieuwen gevel, boven de poort, gemetseld te worden, omslingerd door de spreuk: „Pax huic Domui”. Mogen de Engel en zijn zinspreuk de nieuwe stichting beheerschen en overeenkomstig den wil van den edelen erflater geluk en zegen brengen aan zijn „Hovelingen”. Hen beschermen en behoeden, dat zij „niet en coomen te vallen in manus iniquorwm, daer haer Godt van be- waere”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 245