HAAGSCHE STRAATNAMEN. 23I boekje „dan dat aan de nieuwe straten die namen werden geschonken, die van geslacht tot geslacht bij geheel ons volk dienen in eere te zijn Zoo kreeg in 1864 het Oranjeplein zijn naam en in hetzelfde jaar werden aan de aangrenzende straten de namen gegeven van Van Limburg Stirumstraat, Van Hogendorpstraat, Van der Duijnstraat en Fagelstraat terwijl drie jaren later een straat naar den burgervader Mr. Jan Slicher werd genoemd. Schrijver, die zijn boekje „ten dienste der scholen” had uitgegeven, deelt over deze personen uitvoerige bizonder- heden mede en vermeldt tevens op dezelfde wijze wie de peters van de Jacob Catsstraat, Hooftskade, Huygens- straat en -Plein, Westerbaenstraat en De Riemerstraat, die allen tusschen de jaren i860 en 1867 waren aangelegd, zijn geweest. Ongeveer dertig jaren later, in 1896, gaf de heer J. van der Schouw een door hem bewerkten wegwijzer door ’s Gravenhage’s straten uit, waarin hij tevens een verklaring gaf van de namen van 148 straten uit de nieuwe stad terwijl hij van de oude straatnamen alleen maar den oorsprong mededeelt van Bleyenburg, Boekhorststraat, Doelenstraat, Doubletstraat, Frederikstraat, Hamerstraat en Pieterstraat. Het is misschien verstandig, dat de schrijver zich niet gewaagd heeft aan de verklaring van meerdere straatnamen uit de oude stad, want hij is daarbij niet gelukkig geweest; althans wat betreft vier van de zeven straatnamen, waarvan hij een verklaring wil geven, slaat hij de plank geheel mis. Wij mogen daarom den weke- Jijkschen kroniekschrijver van het Vaderland, die in het ochtendblad van Zondag 24 Mei 1908 een zijner „gloei- lichtjes” aan de Haagsche straatnamen wijdde en daarmede den heer D. S. van Zuiden inspireerde tot het schrijven van zijn boekje, wel dankbaar zijn. De geestige Causeur van het Vaderland wees er op, dat er een zekere dosis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 247