i6 J) Morren, Het huis Honselaarsdijk, 43 vlg. UIT DE PROTOCOLLEN DER 1-IAAGSCHE NOTARISSEN. zich met deze vestiging van een scharlaken- en zijde- ververij in Tours heeft ingelaten; de tijd van systema tische bevordering van den bloei der Fransche industrie komt eerst eenige jaren later, als Colbert het economisch leven van zijn vaderland gaat organiseeren en beheer- schen tevens. Evenals vroeger kunnen wij ook thans weer contracten, waarbij vennootschappen tot stand kwamen, publiceeren. Het zijn allereerst twee winkeliers, blijkbaar in kleinoodiën, die een „compagnye” opzetten (N°. XXVIII). Een drietal schilders sluiten in 1653 een maatschap „te weten met malkanderen te schilderen op ’t huys ’t Honselaerdijck alle hetgene, dat daer soude mogen te doen vallen, niet uutgesondert” (N°. XXIX). Wij weten niet, dat er in dezen tijd aan het befaamde kasteel werd gewerkt; blijk baar hebben wij dus met gewoon onderhoud te doen t). Een vennootschap met ruimer strekking sloten in 1659 de schilders en gebroeders Jean en Mattheus Paeyen te Dordrecht (N°. XXX). Dan volgt een soortgelijke over eenkomst tusschen twee brandewijnmakers (N°. XXXI). Eveneens een vennootschap, „eene winckel van cousens ende andere waeren”, hadden Sebyntge de Clerck, „be- jaerde dochter”, en Geertruijt Tongerloo; zij maakten den 10 Augustus 1664 haar testament (N°. XXXII). Een zeer belangwekkende overeenkomst sloten den 2 April 1648 Adam Trester, hellebaardier van den Prins, en de zilversmid Abraham Wernes. (N°. XXXIII). De eerste schijnt bij zijn militaire functie ook nog bijzondere talenten te hebben ontwikkeld in de mechanica. Hij had althans „sekere inventie” gedaan, „bestaende soo in ’t maecken van waeterspuyten, dienende om den brant te blussen, fonteynspuyten, wintroeren, waterroeren, roeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 24