236 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 1) 3 Augustus no. 96. In het bezit van den Heer Aug. Sassen. figuren van 1813, weldra een zoo bizondere reputatie zouden verkrijgen, maar als men op die wijze zijn groote mannen wil eeren, had men toch wel een meer aan zienlijk wijk kunnen uitkiezen. Het schijnt mij ook slecht gezien om de moeilijk uit te spreken namen van enkele buitenlandsche natuur- en werktuigkundigen en sterrekundigen te geven aan straten, wier bewoners voor een groot gedeelte niet in staat zijn ze behoorlijk uit te spreken. Ik wijs hier slechts op de verbasteringen van Fultonstraat in Vulletonstraat. Marconistraat in Marcaronistraat. Newtonstraat in Nauton-, Nefton- of Nieumtonstraat. Daguerrestraat in Daguürestraat. Galileïstraat in Galilaistraat. Copernicusstraat in Copernicusstraat, met den klemtoon op de derde lettergreep. Andere verbasteringen, die vrij algemeen zijn, vinden wij o. a. bij Van Bijlandtstraat voor Van Bylandtstraat. Stevenstraat voor Stevinstraat. Laan Cobus van Cattenburch voor Laan Copes van Cattenburch. Aan beide laatste verbasteringen maken bijna alle tram conducteurs zich schuldig. Het denkbeeld om straten naar beroemde mannen te noemen, was reeds uitgesproken in een ingezonden stuk in de Haagsche Nieuwsbode van 1838 x) waarbij de in zender tevens voorstelde om de zonderlinge namen van *tele straten door meer eigenaardige te doen vervangen. Zoo wilde hij bijv, de Poten, Spui en Vlamingstraten, in eens de Jacob Catsstraat noemen, het Westeinde: de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 252