HAAGSCHE STRAATNAMEN. 237 Janus Secundusstraat; het Smidswaterde Van Swinden's gracht; het Noordeindede Oranjestraat; Achter de stallen de Kazernestraat; de Denneweg: de Waterloostraat; het Slop van de Drie boeren: Ooievaarstraat enz. enz. De vraag ligt hier voor de hand hoe al deze straten aan hun naam zijn gekomen, en daarop is gemakkelijk een antwoord te geven. Drie gevallen zijn hier mogelijk; öf zij zijn in de volksmond ontstaan, öf zij zijn gedoopt door de Stedelijke Regeering in onzen tijd door Bur gemeester en Wethouders of zij hebben hun naam ontvangen van de bouwexploitanten. De straten uit de oude stad, die bijna allen door de spraakmakende gemeente zijn gedoopt, zijn natuurlijk de meest karakteristieke en voor de lokale geschiedenis van belang. Alleen zijn zij aan veranderingen onderhevig en door verbastering dikwijls onherkenbaar geworden. Een merkwaardig voorbeeld is het Schoorsteenvegerstraatje, dat oorspronkelijk genoemd werd Schroot-zijn-straatje welke naam verbasterd werd in Schoorsteenstraatje en ten slotte verlengd werd tot Schoorsteenvegerstraatje, terwijl naar een lateren eigenaar van het hoekhuis in het Voor hout ook de naam Van Banckemstraatje voobkomt. Het noemen van straten in bepaalde wijken naar per sonen van éénzelfde catagorie is in de laatste jaren door Burgemeester en Wethouders vrij stelselmatig toegepast. De commissie van fabricage, die zich doet voorlichten door den archivaris, doet daartoe het voorstel. Eenmaal is onze voorgangster: de Vereeniging tot beoefening der geschie denis van ’s-Gravenhage, om advies gevraagd, maar sinds wij in 1884 een archivaris hebben gekregen, is deze natuurlijk de aangeweze raadsman. De grootste willekeur bij het geven van straatnamen vindt men waar de bouwondernemers hiertoe reeds waren overgegaan alvorens de straat door de Gemeente in eigen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 253