238 HAAGSCHE STRAATNAMEN. dom was overgenomen. Een merkwaardig voorbeeld daarvan is de Jacobastraat, die door den stichter van de aldaar gebouwde woningen genoemd is naar zijn jonggestorven eerste echtgenoote. Enkele straten in het schilderswijk zijn aangelegd en gedoopt door de Naamlooze Vennootschap ’s Graven- haagsche Woningmaatschappij, anderen in het Veldheeren- kwartier rondom het Koningsplein door den heer C. Goekoop Dzn., die ook de namen gaf aan Conrad- en Suezkade. Het is eigenaardig dat 13. en W. de beide straten aan de oostzijde van dit kwartier in 1884 genoemd hebben naar twee mannen, die beide zonder succes maar op geheel verschillende wijze, de verdediging van Antwerpen geleid hebben, n. 1. Chassé, den dapperen en krachtigen bevelhebber van de citadel gedurende den Belgischen opstand en Marnix van St. Aldegonde, den zwakken en wankelmoedigen verdediger van de stad gedurende den opstand tegen Spanje. Enkele straten zijn door vorstelijke personen gedoopt zooalsAnna Paulownastraat, Anna Paulownaplein, de Rriyterstraat en Trompstraat, die, op verzoek van de combinatie De Vletter, door de Groothertogin van Saksen- Weimar, als vorige eigenares van den grond waarop deze straten zijn aangelegd, aldus werden geheeten. De geprojecteerde verbinding van Anna Paulownakwartier met Willemspark was door haar Evertsestraat genoemd, maar daar deze verbindingsweg door genoemde combi natie niet tot stand kon worden gebracht, maar door de heeren Post en de eigenaars van de Kon. Bazar, de firma Boer en Zonen, is aangelegd, verkreeg hij den naam van Bazarstraat, terwijl Evertse later geheel in het vergeet boek geraakte. Van een Anna Paulownastraat was reeds sprake geweest in 1858, toen de huisschilder en glazen maker Josephus de Visscher, eigenaar van het oude huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 254