HAAGSCHE STRAATNAMEN. 239 van den raadpensionaris Anthonie Heinsius aan de n.-o.- zijde van de Oranjekazerne, dat met zijn tuin aan de Mauritskade grensde op dit terrein een straat wilde aan leggen en met den eigenaar van het huis Lange Voor hout 346, toenmaals bewoond door mr. Dirk Donker Curtius in onderhandeling was getreden om het voor slooping over te nemen, teneinde deze geprojecteerde straat te doen doorloopen van Voorhout tot Mauritskade en daaraan dan den naam te geven van Anna Paulownastraat. Gelukkig kwam die doortrekking niet tot stand. De ge meente nam in 1858 het perceel van De Visscher over en stichtte in de door haar aangelegde straat een ge meenteschool, waarnaar deze straat den naam van Nieuwe Schoolstraat ontving. In het ingezonden stuk in de Haagsche Nieuwsbode van 1838 was evenzeer het verlangen uitgesproken van vele inwoners dezer stad en van de vreemdelingen, die haar bezochten, om naambordjes aan te brengen op de hoeken der straten, zooals dit in de meeste groote steden en in alle hofplaatsen gebruikelijk was; maar die wensch van het meest vooruitstrevende gedeelte der bevolking vond geen algemeene instemming, zooals uit het volgend inge zonden stuk in hetzelfde courantje van 1839 (nr. 133) blijkt. „Uit verschillende nieuwspapieren, o. a. ook uit uw geacht weekblad, de Haagsche Nieuwsbode, heb ik opge merkt, dat men het verlangen koestert, om in deze residen tie, evenals in Parijs, Londen, Amsterdam en andere voor name hoofdplaatsen in Europa aan de hoeken der straten een bordje te plaatsen, vermeldende den naam der straat. Zeer dikwijls heb ik mij zelve de vraag gedaan, of het noodig zoude zijn, dat de Regeering van het vorstelijk ’s-Gravenhage, aan wier hoofd de zoo wijze als deugd zame staatsraad Ridder Copes van Cattenburgh is ge plaatst, hier aan gehoor gaf, maar antwoordde mij dan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 255