HAAGSCHE STRAATNAMEN. 243 Ik heb zijn boekje besproken in de vergadering der leden van de Vereeniging „Die Hage” op 17 Mei jl. Hieraan wensch ik evenwel eenige algemeene beschou wingen te doen vooraf gaan. De Vereeniging „die Haghe” had het den schr. gemak kelijk gemaakt, want de bouwstof, die door haar voor het zoogenaamde historische adresboek was bijeengebracht, was voor hem de bron, waaruit hij bijna alle gegevens heeft kunnen puttenmaar juist het feit, dat hij de origineele stukken niet zelf heeft behoeven te raadplegen, doch dat alles als het ware voor hem pasklaar was gemaakt, heeft hem alle andere bronnen en zelfs de meest voor de hand liggende totaal doen verwaarloozen. Het is hier de plaats niet om een uitvoerige kritiek op van Zuiden’s studie te geven x), maar ik meen er toch op te moeten wijzen, dat het boekje in het algemeen zeer slordig is bewerkt. Schr. heeft te vlug en daardoor te vluchtig gewerkt en zijn studie draagt daarvan duidelijk de sporen. Onder anderen de meeste jaartallen, die hij geeft, zijn niet juist. Het meerendeel der straten uit de oude stad kan ik ouder dateeren dan hij heeft gedaan, somtijds met een vrij groot verschil van jaren; daarentegen geeft hij van enkele straten het doopjaar een of meer eeuwen te vroeg aan. Ik wijs hier slechts- op Hooigracht en Noordstraat. De Hooigracht is weliswaar reeds gegraven omstreeks 1620 en niet in 1706, zooals v. Z. aangeeft, maar de straat, die aan deze gracht haar naam ontleent, is pas aangelegd in 1865 en gedoopt in het daaropvolgend jaar. En de Noordstraatwaarvan hij zegt, dat zij tusschen 1642 en 1646 is aangelegd, dateert pas uit 1877. Van de straten uit de nieuwe stad geeft hij van meer dan 190 in het geheel geen doopjaar aan. Bovendien heeft hij de fout begaan van de nieuwe straten slechts één

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 259