HAAGSCHE STRAATNAMEN. 245 tot de Lange Houtstraat, maar na 1840 werd het aan die zijde afgesloten terwijl dit gedeelte aan het huis van den confiseur J. A. Monchen is getrokken; de Spoor- weglaan van Zieken naar station Hollandsche Spoor, het Sterkmanslaantje, in 1872 herdoopt in Oranjelaan, het Willemspark, in 1869 Plein 1813 genoemd, Wijd en Zijd tegenover de Nieuwe Haven, vervallen bij de demping in 1904 enz. Verder mis ik bekende namen waarmede bepaalde ge deelten van straten of grachten werden aangeduid en die naast de officieele straatnamen op ’t oogenblik nog gang baar zijn zooals Boschkant voor Prinsessegracht tusschen Heerengracht en Korte Voorhout', de Leidsche Wagens aan de W.z. van het Lange Voorhout, van Hooge Nieuw- straat tot hoek Lange Voorhout, waar de postwagen op Leiden afreedOm en Bij aan de Zuid- West-Buitensin gel tusschen Zuid Buitensingel en Hooftskade, waar in 1853 het Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Ned. Hervormde Gemeente werd gebouwd; Zoutkeet aan den Zuid-West- Buitensingel tusschen Schapenlaan en ’s Gravenzandelaan, genoemd naar de Zoutfabriek van Kok; Hoek van Ban ken, hoek Zztidwal bij het Gemeente Ziekenhuisnaar den beruchten baljuw Johan van Banchem, die daar in 1675 een tuin en tuinhuisken kocht. Eigenaardige verbasteringen, die elk Hagenaar weet als Franje voor Pastoorswarande, welke naam op oude plattegronden en dikwijls ook in officieele stukken voor komt; Jefrientje voor Juffrouw Idastraat, zoowel als het Jan Hendrikje voor Jan Hendrikstraat. De biographische bizonderheden, die schr. geeft, heeft hij meerendeels aan verouderde bronnen ontleend, terwijl hij daarbij tevens vrij inconsequent is te werk gegaan. Ook heeft hij er weer toe bijgedragen om historische onjuistheden te verspreiden. Simon Stevin o. a. doet hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 262