HAAGSCHE STRAATNAMEN. 247 de geschiedenis De lijst van alle straatnamen, welke door mij onder verschillende rubrieken zijn ingedeeld, volgt als bijlage. Daar Van Zuiden, zoo ik reeds zeide, van bijna 200 straten uit de nieuwe stad geen doopjaar opgeeft en ook verschillende data foutief heeft vermeld, heb ik alle straten opnieuw van een doopjaar voorzien, terwijl ik zooveel mogelijk de voornamen van de peters heb opgegeven (hetgeen door Van Zuiden nog al eens verzuimd is) en enkele onjuistheden heb hersteld. Nadat ik op de laatste vergadering van de Vereeniging „Die Haghe” Van Zuiden’s boekje besproken had, werd mij de vraag gesteld waarom ik geen kritiek had gegeven op den daarbij behoorenden plattegrond. Ik had deze kaart liever onbesproken willen laten, maar nu mij van verschillende zijden deze opmerking werd gemaakt, moet ik er tot mijn leedwezen opwijzen, dat zij een geheele mislukking is, daar geen enkele kleur den juisten tijd van den aanleg der straten aangeeft en daarom voor de beoefenaars van de geschiedenis van den Haag geheel waardeloos is. Dat de tijd, waarin de wijken in de nieuwe stad zijn aangelegd, foutief is aangegeven, zal elk oud-Hagenaar reeds op het eerste gezicht zijn opgevallen, maar ook de aanwijzing van het ontstaan der straten uit de oude stad is geheel onjuist. Enkele straten zijn zelfs een of meer eeuwen vroeger aangelegd dan op de kaart staat aange geven. Van Zuiden had daarom beter gedaan haar geheel achterwege te laten. moet ingroeien en hij is natuurlijk nog veel te kort hier om van de finesses daarvan op de hoogte te zijn. Boven dien geeft de heer Van Gelder in zijn voorrede duidelijk te kennen, dat hij de biographische bizonderheden niet voor zijn rekening neemt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 264