248 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Het volgend jaar hoop ik het resultaat mede te deelen van mijn onderzoek omtrent de verdwenen straatnamen, terwijl ik dan tevens een overzicht hoop te geven over de uitbreiding en verfraaiing van den Haag van 1850 tot op heden. Ten slotte moet ik hier nog vermelden, dat mijn vriend L. R. de Haes, gelijktijdig met mij begonnen was ver beteringen op Van Zuiden’s boekje aan te brengen en aanvullingen te geven. Reeds had hij een groot gedeelte van de literatuur over dit onderwerp bestudeerd, toen hij vernam, dat ik mij met hetzelfde onderwerp bezig hield. De heer De Haes was toen zoo vriendelijk zijn aantee- keningen aan mij af te staan, waardoor mij veel moeite en tijd bleven bespaard. Ik breng hier tevens gaarne mijn dank aan de Chefs van de afdeeling Kadaster en van de afdeeling Archief en Expeditie en aan den heer J. M. Bouscholte, adj. commies a/d afdeeling Burgerlijke Stand op het Stadhuis, die mij met de meest mogelijke welwillendheid verschillende inlichtingen verstrekten. Mei 1910.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 265