HAAGSCHE STRAATNAMEN. 251 Koningspoort in het Noordeinde, verleent toegang tot den tuin van het Koninklijk Paleis en tot het Huisarchief van H. M. de Koningin en is genoemd naar Jan de Coninck, die in December 1741 van de erfgenamen van Johan Wintercamp twee huizen kocht aan de westzijde van het Noordeinde op den hoek van zekere poort of gang genaamd Winter- kampspo ort. Wij leeren uit deze acte alzoo tevens de vroegere be naming kennen. Zuiderlaan, aan den Zuid Buitensingel, eertijds Rozenlaantje genaamd naar het daaraan gelegen Rozenhofje, hetwelk wederom De andere Koningspoort in de Molenstraat geeft even eens toegang tot den tuin van het Koninklijk Paleis. Zij zal waarschijnlijk naar haar naamgenoot in het Noordeinde aldus zijn herdoopt, want haar oorspronkelijke naam was Gasthuispoort. In de middeleeuwen was zij een laan met wilgen beplant, die toegang gaf tot een uitgestrekt weiland, boomgaarden en henniptuinen, die grootendeels aan het St. Nicol aasgasthuis toebehoorden en waarop zich ook het bouwhuis van het gasthuis bevond. In 1523 ging de eigendom van deze laan over aan Willem Goudt, den stichter van het Oude Hofhet tegenwoordig Koninklijk Paleis in het Noordeinde In de onmiddellijke nabijheid van de Koningspoort ligt de Blauwe gang, dien ik voor het eerst genoemd vind in 1830. Deze gang, gelegen aan de Oostzijde der Oude Mol straat tegenover de Juffrouw Idastraat, staat nog onder dezen naam bekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 268