i8 5 Vgl. boven biz. 6. 2) Vgl. boven biz. io vlg. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. zeggen, het ingenieuse te hebben gehad; ongeveer twee jaar na dit contract over het perpetuum mobile hebben wij hem gevonden als deelhebber in een niet minder fantas tische onderneming. Blijkbaar was hij een plannenmaker en trok zijn geest naar het ongewone De overdracht van een horlogewinkel, waarbij allerlei verhoudingen ter sprake komen, kan men vinden in het volgende stuk (N°. XXXV). Hoe de weduwe van een overleden bode van den Hove van Holland dit ambt in 1649 voor niet minder dan 3300 gulden aan den nieuw benoemden verkocht, kan men nalezen in de notarieële acte, daarvan opgemaakt (N°. XXXVI). Een soortgelijk geval dus als wij boven aantroffen in het leger 2). Men kan opmerken, dat een bodeplaats ongeveer 2^2 maal zooveel waard was als een luitenantspatent. Contracten voor leverantiën volgen. Een Amsterdamsch koopman neemt den 3 Juli 1646 aan, aan een Brusselsch vakgenoot te leveren „de navolgende stucken tapitserije, të weten een stuck lang elff en een halff elle, daer Eneas ’t scheep is met zijn scheepsvlootennoch een stuck van gelijcke lengte, wesende een nacht-bancketnoch twee stucken elcx lang als vooren, wesende ’t eene daer Eneas bij Dido compt ende 't ander daer de Coninck Jarbas hem beclaecht over Dido. Item noch een stuck, daer Venus ende Juno in de locht comen, mitsgaders noch twee stucken elcx lang ses ende drie vierendeel elle, ’t eene wesende daer Mercurius bij Eneas compt, ende ’t ander de desperatie van Dido, alle de voorseyde stucken te maecken ter hoochte van acht ellen.” De Brusselaar zal daarvoor alle patronen en „borden” met het goud- en zilverdraad leveren. Per el zal hij betalen 18 gulden twaalf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 26