HAAGSCHE STRAATNAMEN. 254 Bezemstraat. Bloemstraat. De tegenwoordige Bloemstraat was eertijds een slop aan de Veenkade, waaraan in Juli 1875 door B. en W. den naam van Veenslop gegeven. De bewoners en vooral de eigenaars van de daarin gelegen panden waren daarmede evenwel weinig ingenomende naam slop was t) De militaire bakkerij werd in 1836 in de Breedstraat in gebruik genomen en in 1868 belangrijk vergroot door aanbouw van een pakhuis aan het Ledig Erf. 2) ’s Gravenhage in onzen tijd blz. 16. Omtrent de afleiding van dezen naam, welke reeds in 1643 voorkomt, zegt Van Zuiden niets. Het komt mij evenwel voor, dat de verklaring, die Johan Gram ervan geeft 2), namelijk dat zij genoemd zou zijn naar het artikel, dat daar voorheen werd verkocht, juist is. De bezemmarkt werd evenwel reeds in het midden der zeventiende eeuw gehouden op het kruispunt van Annasiraat (welke straat op de groote kaart van C. Elandts 1681 herdruk van 1665 Bezemstraat wordt genoemd), Oude Molstraat en de tegenwoordige Driehoekjes. de onbewoonbare krotten werden afgebroken en vervangen door nette werkmanshuisjes, waarmede gepaard ging een uitdrijving der verschillende ongewenschte bewoners. De eigenaars dier nieuwe perceelen begrepen toen zeer terecht, dat zij moeilijk nette bewoners zouden kunnen krijgen, zoolang deze straat haar benachten naam bleef dragen. Zij verzochten daarom in 1899 aan het Gemeente bestuur haar te herdoopen in Bakkerstraat, en kozen dezen naam naar de militaire bakkerij, die aldaar een uitgang heeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 271