HAAGSCHE STRAATNAMEN. 255 hun een doorn in het oog omdat zij meenden, dat daardoor de waarde van hunne panden zou verminderen. Zij dienden daarom onmiddellijk aan B. en W. een request in met verzoek een andere naam te verzinnen en vooral den naam slop in dien van straat te veranderen. B. en W. hadden toen een slinger om den arm gehouden en geantwoord, dat zij aan dit verzoek zouden voldoen, zoodra het slop was doorgetrokken tot de Piet Heinstraat. De requestranten, begrijpende, dat daarvan voorloopig niets zou komen, gingen in hooger beroep bij den Raad en dienden den lyen Augustus een nader adres in, waarin zij het dringend verzoek deden „den naam van Veenslop te veranderen bijv, in dien van Bloemstraat, met het oog op de bloemisterijen daar aanwezig of in eiken anderen naam, dien de Raad aan dezen bouw zal zal gelieven te schenken”. Het spreekt van bloemisterij van zelf, dat men hier het oog had op de den heer J. F. W. van Rijswijk, die in Augustus 1872 een nieuwe winkel op de Veenkade no. 50 had geopend en wiens kweekerij over de geheele lengte het Veenslop aan de noordzijde begrensde. B. en W. schijnen de billijkheid van dit verzoek te hebben ingezien, want eenige dagen nadat dit adres „ten fine van beschikking” in hun handen was gesteld, kwamen zij op hun besluit terug en verdoopten het slop in Bloemstraat. Het geval is eenigszins analoog als met dat der Bakker straat, alleen met dit onderscheid, dat daar de naams verandering diende om een slechte reputatie te herstellen, hetgeen gelukt is, terwijl hier een slechte reputatie moest worden voorkomen, hetgeen mislukt is. Doubletstraat. Van Zuiden zegt, dat deze straat gelegen is ongeveer op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 272