256 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de Espargnes en a. in de ledig erf de plaats waar in 1615 het „fraaie lusthuis” gebouwd was van den heer Joris Doublet, ontvanger-generaal en dat de later op dien grond aangelegde straat naar hem is genoemd. De schrijver heeft zich in de eerste plaats in den persoon vergist en zijn vader Philips Doublet bedoeld, want Joris Rataller Doublet, een zoon uit het tweede huwelijk van Philips Doublet en Cornelia Rataller, was geen ontvanger-generaal, doch ontvanger van later raadsheer in den Hoogen Raad. Deze Philips Doublet, ontvanger-generaal van de Unie, heeft daar inderdaad grond bezeten. Ik vind o. Transportregisters vermeld, dat hij in 1642 een verkocht achter de Heilige Geesthuizen op de Paviljoens- gracht. Of Doublet daar evenwel een lusthuis heeft gehad is mij niet gebleken. De schr. weet niet meer uit welke bron hij heeft geput en op het Gemeente-archief kon men mij daaromtrent evenmin inlichten. Ik vrees dus, dat de heer Van Zuiden, die daar in de buurt een paviljoen heeft gevonden, hetwelk aan de familie Doublet heeft toebe hoord, er een „fraai lusthuis" bij gephantaseerd heeft. Elsem oer straat. Van Zuiden zegt, dat hij de naamsoorsprong van deze straat niet terug kan vinden het komt mij evenwel voor, dat de mededeeling alsof dit straatje genoemd zoude zijn naar eene Elsjemoer, zooals de heer Van Gelder in zijn voorrede ook aangeeft, hier voldoende is. Het is toch zeer de vraag of Elsje ooit een familienaam heeft bezeten; en hoe haar patronymicum luiddezal den meest verwoeden beoefenaar onzer lokale geschiedenis waarschijnlijk vrij onverschillig laten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Elsjemoer in die dagen een populaire vroedvrouw is geweest, die misschien in die buurt menig wereldburger het eerst zal hebben aanschouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 273