1 260 I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Jan Evertstraat. De oorsprong van dezen naam is gemakkelijk nategaan als men maar niet aan een persoonsnaam denkt. Deze straat, die door haar ligging in het midden der achttiende eeuw Middenstraat werd genoemd, komt om streeks 1830 voor als Jeneverstraat, misschien wel naar daar aanwezige kroegjes. Welnu, de geliefkoosde volks drank werd vroeger en thans nog wel in de volksmond geen je- maar jannever geheeten, terwijl de volkshumor, als er sprake was van misdaden of overtredingen, waarbij drankmisbruik oorzaak was, zegt: „Jan Evert was er ook bij” of „Jan Evert wist er meer van.” Het vermoeden ligt daarom voor de hand, dat de Jenever straat in de volksmond Jan Evertstraat zal zijn genoemd, terwijl het Gemeentebestuur in 1844 toen de naambordjes werden aangeslagen, aan dien verbasterden naam, de voor keur zal hebben gegeven. De veronderstelling door den heer Van Zuiden uitge sproken in de laatste vergadering van Die Haghe, dat de naam Jan Evertstraat evengoed afgeleid zou kunnen zijn van den een of anderen dronken koetsier, die Jan Evert heette, schijnt mij wel wat al te gewaagd. inlichtingen zal kunnen geven en de menschen over 100 jaren misschien de dwaaste veronderstellingen daarover zullen gaan maken, ja wellicht zullen beweren, dat de Jacobastraat, evenals de Jacobalaan in het Haagsche bosch, genoemd is naar Vrouw Jacoba van Beijeren, die daar een pottebakkerij had, scheen het mij wenschelijk hier omtrent de eenvoudige waarheid vast te leggen. Het werpt bovendien een eigenaardig licht op de eigenmachtige wijze waarop eertijds particulieren, zelfs nog in onzen tijd namen aan straten gaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 278