2ÓI HAAGSCHE STRAATNAMEN. Geldelooze Pad. v Kneuterdijk. Dit voetpad, dat gedeeltelijk langs de Delftsche vaart en de Binkhorst naar Voorburg liep en in de eerste helft der achttiende eeuw ook wel Voorburgstraai of Zusterkade wordt geheeten, zal waarschijnlijk aldus zijn genoemd omdat de voetgangers hier, in tegenstelling met de Werve- laan (Laan van Nieuw Oost-Indie}, geen tolgeld behoefden te betalen. van van een Knoterdijck en Kneuterdijk zinspeelt. 1512 is nog alleen sprake van schuldbrief van 1539 vind ik Knoeterdijck voor het eerst De schrijver vindt het vrij onwaarschijnlijk, dat de naam Kneuterdijk afkomstig zou zijn van het knoteren of kneu teren der vogeltjes in de boomen, zooals Huygens wil doen voorkomen, hoewel hij moet toegeven, dat er geen andere verklaring van te geven is. Het is jammer, dat de heer Van Zuiden zoo weinig vertrouwen in onzen be roemden stadgenoot heeft; Huygens leefde in een tijd, toen verschillende straten namen ontvingen en in elk geval stond hij er veel dichter bij dan wijhij is dus wel degelijk een bevoegde zegsman, wiens uitspraken wij zoo maar niet zonder reden op zij mogen zetten. Bovendien lijkt het mij niet anders dan zeer waar schijnlijk, dat de naam Kneuterdijk of Knoterdijk, zooals hij ook wel geschreven werd, die in het midden der zestiende eeuw aan het oude Tournooiveld werd gegeven, is afgeleid van het kneuteren of knoteren, dat beteekent tjilpen der vele kneutertjes, distelvinken waarop Huygens in zijn Latijnsche vertaling In het Hofboek Tournooyvelt”in de naam genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 279