2Ó2 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Koediefstraat. Lepelstraat. In de Haagsche Courant van 2 Februari 1824 wordt ge sproken van de St. Anna- of Lepelstraat aan de wz. van de Hoogstraat. 3) In de Brielsche keuren is er sprake van „metten lepel werpen” en in de Leidsche van „ballen smacken met lepelen”. Deze is genoemd naar Jan Koedief. Haar oorspronkelijke naam was Kromme Poten, maar reeds in 1640 vind ik haar vermeld als „Coedieff of Van Burenstraat”Deze laatste benaming ontleent zij aan Jacob van Buyren, „mr. met- selaer van de heeren Staeten”, die in de Korte Poten en in de Korte Houtstraat eigendommen bezat. Hij komt in de Transportregisters tusschen 1608 en 1624 meermalen voor. Omstreeks 1700 wordt de tegenwoordige Korte Koedief- straat, ook wel Wijnstraat genoemd naar de naburige Wijnhaven tusschen Turfmarkt en Kalvermarkt, die na de demping den naam van Nieuwe Markt verkreeg. Wie Jan Koedief is geweest is mij niet bekend. Onze vorige gemeente-archivaris de heer A. J. Servaas van Royen heeft hem evenwel daar ter plaatse gevonden. Uit een notarieele acte van 1644 was mij alleen maar bekend eenen Adriaen Jansz. Coleyn, in de wandeling genaamd Coedyeff, die waarschijnlijk schuitvoerder van zijn ambacht is geweest. Behalve de Lepelstraat werd hier eertijds gevonden een Lepelbrug op het Hofspui en een Lepelpoort op den Dennenweg over de Valbrug (Frederikstraatj. x) Daar er een woord lepel bestaan heeft voor een lepel vormig voorwerp, dat bij het balspelen werd gebruikt 2), waag ik hier de veronderstelling, dat deze namen daarvan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 280