264 HAAGSCHE STRAATNAMEN. J) Mededeeling van Dr. G. J. Boekenoogen te Leiden. Andriessen, de schrijver van de „Morgenwandelingen door en in den omtrek van ’s Gravenhage”, verhaalt, dat in deze straat voorheen eene kleine Roomsche kerk stond, genaamd de St. Pieterskerk en dat men destijds de gewoonte had langs deze straten de gewone processien van en naar de hoofdkerk te geleiden en dat dit geheele kwartier der stad tot op den Visschersdijk door geestelijken of personen, die aan de kerk verbonden waren of in dienst van het altaar stonden, werd bewoond, terwijl men hier nog zeer vele Roomsch-Katholieke huisgezinnen aantreft, mogelijk wel uit eene oude zucht, om eenen gewijden grond ter woon te hebben, welke zoo menig maal door priesters is betreden geworden.” Van de phantasie van den heer Andriessen, zullen wij naam kan hebben ontleend. Ik heb hieromtrent evenwel geen zekerheid kunnen verkrijgen. Op het einde der achttiende eeuw vond men o. a. de zoogenaamde oliehuisjes aan den Vijverberg bij de Place Royale. Een andere veronderstelling is, dat de naam Olieberg zou moeten worden verklaard uit een huisnaam of gevelsteen, waarop de Olijfberg (Mons Oliveti) was afgebeeld. Olieboom voor Olijfboom is sedert de middeleeuwen tot in de zeven tiende eeuw zeer gewoon, en oliestede, oliebosch en vele andere samenstellingen komen bij Hollandsche dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw herhaaldelijk voor. Er is dus geen twijfel aan of Olieberg voor Olijfberg is ook gebuikelijk geweest; ook in het middelnederduitsch komt Olieberg voor. Een dergelijk uithangbord of gevel steen is evenwel hier in den Haag nog niet gevonden. Pieterstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 282