265 HAAGSCHE STRAATNAMEN. k Zie Herderslaan. later nog sterkere staaltjes hooren, maar ik moet de katholieke bewoners van dit straatje teleurstellen daar de naam Pieter niets heeft uittestaan met den apostel Petrus, den Schutspatroon der visschers, maar aldus genoemd is naar een van de eenvoudige leden van dit gilde den eerzamen vischkooper Pieter Pietersz Verheyden, die 10 April 1645 een ledig erf kocht in de gedestineerde straat tusschen de Prinsestraal en den Visschersdijk. De naam Pietcrstraat vind ik het eerst vermeld in 1649. Pieter Verheyden bezat er toen twee perceelen. Schapenlaan. Schelpkade. Genoemd naar de thans gedempte sloot, de schelp- sloot die van Mauritskade langs Duinweide ten zuiden van de algemeene begraafplaats bij het Kanaal uitkwam. Deze sloot werd aldus genoemd naar de schuiten met schelpen, die daar door voeren. Visschersdijk. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat deze straat, even als de Visschersdijk te Rotterdam, genoemd zal zijn naar de visschers, die daar wellicht gewoond hebben, hoewel ik met zekerheid daaromtrent niets heb kunnen vaststellen. Daar de naburige Veenlaan (sinds 1886 Toussaintkade) in de achttiende eeuw ook wel Visscherslaantje of Laan van de Visschersvaart wordt genoemd, is de mogelijkheid evenwel ook niet buitengesloten, dat de Singelgracht daar een geliefkoosd plekje voor de hengelaars is geweest en de Visschersdijk evenzeer naar de beoefenaars van dien ouden tak van de sport is geheeten. Een lid van de familie Visscher komt in den tijd waarin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 283