268 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Warmoezierstraat. Inventaris van de Buurthoeken p. 24 n°. 74e. Deze straat werd oorspronkelijk naar de vele war- moezierstuinen, die zich daar bevonden, Warmoesstraat genaamd. In 1693 o. a. werd een huis en erf verkocht met een grooten warmoezierstuin uitkomende in de War moesstraat en nog in 1714 vind ik als belending van een huis in het Westeinde genoemd „het Hofje van Nieuwkoop” en de Warmoestuinen aldaar. Zij werd in het midden der zeventiende eeuw naar een herberg „De drie boeren” M ook wel de Drieboerenstraat geheeten, welke naam lang zamerhand de oorspronkelijke benaming geheel verdrong. Einde achttiende eeuw tot 1882 staat zij te boek als „Slop van de drie boeren.” In dat jaar dienden F. K. Dubel en 37 andere bewoners van het Slop een request in bij B. en W. om den naam van hun slop te veranderen in den oorspronkelijken naam van Warmoezierstraat of in zoo- danigen anderen naam, dat het woord slop zou kunnen vervallen. B. en W. hadden daarin geen zin en op grond van administratieve bezwaren en moeilijkheden van anderen aard kregen adressanten nul op het request. vergevingsgezindheid toe te dichten? Waarschijnlijk is het, dat hij, begaafd met het talent en de vindingrijkheid van een Jules Verne, graaf Floris op het oogenblik van zijn aanranding in een luchtschip zou hebben laten stappen, dat daar toevallig op een open plek voor anker lag, en waarmede de kans om aan zijn belagers te ontkomen veel waarschijnlijker zou zijn geworden. Intusschen is zijn phantasie voor een onderwijzer, die de jeugd geschie denis heeft moeten doceeren, reeds meer dan voldoende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 286